Takie podmioty jak: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, starające się o dofinansowanie ze środków europejskich, będą mogły odwoływać się od niekorzystnych dla nich decyzji urzędników do sądu administracyjnego. Jest to możliwość przewidziana w projekcie zmian w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Dzięki nowelizacji zostanie rozszerzona procedura odwoławcza o sądownictwo administracyjne. W chwili wyczerpania dotąd stosowanej ścieżki urzędowej ubiegający się o dotację podmiot będzie mógł wnieść skargę do sądu administracyjnego. Skarga musi dotyczyć takich kwestii, które wiążą się z naruszeniem prawa przez urząd podczas oceny wniosków o dotacje.

W świetle zaproponowanych przepisów – instytucja zarządzająca, pośrednicząca bądź wdrażająca zostanie zobowiązana do pisemnego poinformowania wnioskodawcy o wynikach oceny jego projektu. W przypadku negatywnej oceny wnioskodawca będzie mógł wnieść środki odwoławcze, które przewiduje system realizacji programu operacyjnego, w terminie, trybie i na warunkach tam określonych – podała „Gazeta Prawna”