Celem proponowanych regulacji, jak wyjaśniają ich inicjatorzy, jest m.in. wzmocnienie struktur sądownictwa administracyjnego poprzez ustabilizowanie statusu sędziów pełniących funkcje kierownicze. Służyć ma temu wprowadzenie dla nich pięcioletnich kadencji, z możliwością odwołania jedynie w określonych przypadkach np. rażącego niewywiązywania się z obowiązków.

Nowelizacja obejmuje także zmiany wynikające m.in. z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, zobowiązań ratyfikowanych umów międzynarodowych i przystąpienia do Unii Europejskiej. Dotyczą one m.in. doręczeń w postępowaniu sądowo-administracyjnym, możliwości ukarania grzywną strony zgłaszającej w złej wierze wniosek o wyłączenie sędziego oraz wydłużenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania.