Przewiduje to projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ma ona usprawnić postępowanie administracyjne, wyeliminować luki prawne oraz wprowadzić całkowicie nowe rozwiązania dotyczące petycji. Zmiany przygotowano na podstawie propozycji ministrów i wojewodów, krajowej reprezentacji samorządowych kolegiów odwoławczych oraz sugestii trybunału strasburskiego.

Obecne przepisy k.p.a. nie przewidują skargi na przewlekłość postępowania, ale wyłącznie na bezczynność urzędów.
Po nowelizacji będzie można składać zażalenie na przewlekłość postępowania do organu wyższej instancji oraz skargę do sądów administracyjnych. Za przewlekłe prowadzenie postępowania sądy będą mogły wymierzyć karę grzywny.

Do kodeksu, który obecnie reguluje jedynie składanie skarg i wniosków, mają być wprowadzone nowe przepisy dotyczące składania petycji do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych. Petycję będzie można wnieść w interesie publicznym, własnym lub innej osoby. Projekt przewiduje ukrócenie tzw. skarg pieniackich, składanych wielokrotnie w tej samej sprawie mimo wykazania ich bezzasadności. Urząd będzie mógł wtedy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z adnotacją w aktach sprawy, ale bez zawiadamiania skarżącego.