Samorząd występuje bowiem w takich sprawach jako organ samorządowy, ale jako pracodawca.Nie przysługuje mu ustawowe zwolnienie z opłat, gdyż powoływanie pracowników samorządowych na określone stanowiska nie jest wykonywaniem zadań publicznych.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym nie różnicuje też pracodawców,jeżeli chodzi o opłatę powiedziała sędzia Barbara Adamiak,uzasadniając pierwszy z wydanych dzisiaj pięciu wyroków w takich sprawach.

Kończą one głośny spór samorządów z ministrem sprawiedliwości. Odmowę bezpłatnego udostępnienia informacji z KRK zaskarżyło bowiem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kilkadziesiąt gmin i powiatów oraz Związek Miast Polskich. Kiedy wyroki WSA okazały się dla nich niekorzystne, złożyły skargi kasacyjne do NSA.