Szkolenia powinny służyć podnoszeniu kwalifikacji urzędników w celu podnoszenia jakości świadczonych usług publicznych. Tymczasem urzędy nie potrafią optymalnie wykorzystać szkoleń. Problemem jest brak skutecznych procedur rozpoznawania potrzeb szkoleniowych. Innym zagadnieniem jest niedostateczna ewaluacja odbytych kursów.Zdaniem prof. Piotra Bohdziewicza z Uniwersytetu Łudzkiego potrzeby urzędów najczęściej są rozpoznawane intuicyjnie. Rzadko zdarza się metodyczna ich weryfikacja.Brakuje praktyki przekazywania zdobytej wiedzy i umiejętności innym urzędnikom. Rzadko zdarza się powiązanie zdobytych przez pracownika nowych umiejętności z awansem, wyróżnieniem czy przyznaniem nowych kompetencji. Urzędy nie badają też jak szkolenia rzeczywiście wpływają na zmianę funkcjonowania administracji.Konferencja „Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej” pod auspicjami MSWiA odbyła się 21 stycznia 2010 w Warszawie.