Co więcej, odwołania dokonuje się albo z zachowaniem przysługującego pracownikowi wypowiedzenia, albo bez wypowiedzenia. To ostatnie wchodzi w grę wyłącznie, gdy kończymy z kimś współpracę z przyczyn uzasadniających zwolnienie dyscyplinarne, ponieważ sam na to zasłużył, ciężko naruszając podstawowe obowiązki pracownicze.

W trakcie wypowiedzenia przysługującego odwołanemu organ powołujący samorządowca na jego stanowisko ma prawo powierzyć mu inne zdania samodzielnie lub na jego wniosek i zawsze za jego zgodą. Nowe stanowisko musi jednak odpowiadać jego kwalifikacjom zawodowym.

Ponadto, odwołany samorządowiec ma prawo do czasu rozwiązania stosunku pracy do wynagrodzenia przysługującego przed odwołaniem.Wynagrodzenie to obejmuje również premię, gdyż w tym wypadku nie stosujemy art. 81 § 1 kodeksu pracy.

Dokumenty dotyczące rozwiązania stosunku pracy przedstwawia się zatrudnionym zawsze w imieniu pracodawcy. Oczywiście dopuszcza się podpisywanie np. pism o wypowiedzeniu przez osobę występującą w imieniu pracodawcy.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Odwołanie z pełnionej funkcji powinno przede wszystkim nastąpić w formie pisemnej. Co więcej, dokument ten trzeba pracownikowi doręczyć. Przepisy nie definiują jednak pojęcia „doręczenie” samego wypowiedzenia, przyjmuje się zatem, że wypowiedzenie należy tak złożyć pracownikowi, aby mógł on zapoznać się z jego treścią.