Potrzeby inwestycyjne polskich samorządów są olbrzymie. Wiąże się to z zakresem ich obowiązków. Finansowanie oświaty, budowa i utrzymanie dróg, dostarczanie wody i odbiór ścieków. Wszystko to wiąże się z inwestycjami. Jednak w niektórych przypadkach samorządy mogą otrzymać zwrot części poniesionych na nie wydatków. I to czasem znaczną część, gdyż sięgającą 85 proc. Tak będzie w przypadku uzyskania unijnej dotacji, a właśnie pojawiła się kolejna szansa, żeby o taką zawalczyć. Ogłoszony przez ministerstwo konkurs dotyczy jednocześnie aż trzech działań programu „Infrastruktura i środowisko”. Są to:

  • działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców),
  • działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,
  • działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.
  • Dokumenty (wniosek i załączniki) należy składać w terminie od 16 lutego do 27 lutego 2009 r. w godzinach 9 – 15. Wnioski wysłane pocztą, które wpłyną do właściwego urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane (nie decyduje data nadania!). O tym, gdzie należy je dostarczyć, decyduje wartość projektu. I tak dla inwestycji, której szacowana wartość przekracza 25 mln euro, właściwy jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dla mniejszych zaś wnioski należy dostarczyć do właściwego dla danego regionu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przeliczenia należy dokonać według kursu określonego w regulaminie konkursu (3,539 zł za 1 euro).