Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej. Tak stanowi art. 175 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Podstawą prawną przekazania środków finansowych na realizację pomocy jest umowa określająca przeznaczenie i zasady ich rozliczenia. Wysokość i cel dofinansowania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, która dotacji udziela. Celem dotacji może być zaś dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez beneficjenta, czyli inny samorząd. Jednostki samorządu terytorialnego, które skorzystały z pomocy finansowej, mają obowiązek przedłożyć z tego stosowne rozliczenie.

Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość udzielania pożyczek ze swoich budżetów, stanowiących środki publiczne, co wynika zarówno z przepisów kształtujących ustrój samorządu terytorialnego, jak i z art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o finansach publicznych. Dopuszczalność udzielania pożyczek przewiduje też ustawa o dochodach jednostek samorządu. Mówi, że odsetki od udzielanych pożyczek stanowią dochody własne gmin, powiatów i województw – czytamy w dzienniku”.