Być może obecny rok okaże się przełomem dla 40-tysięcznej armii sołtysów, którzy wykonują zadania jednostek pomocniczych, ale nie dostali na to pieniędzy. W Sejmie znajduje się projekt ustawy o utworzeniu funduszu sołeckiego w budżetach gmin. Dla samorządów województw podstawowe znaczenie będzie miała ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wielkie miasta oczekują od rządu, że dostrzeże, co im przeszkadza w rozwoju, i zlikwiduje ograniczenia w wykorzystaniu środków unijnych. Dla pozostałych miast znaczenie będzie miała nowelizacja ustaw: o samorządzie gminnym i o finansach publicznych.

W grudniu 2006 r. śląscy samorządowcy zaskoczyli opinię publiczną pomysłem utworzenia największej, liczącej ponad 2 mln osób, metropolii w Polsce, złożonej z 17 miast. Propozycja to wyraz zniecierpliwienia samorządowców, którzy nie mogą się doczekać zdefiniowania przez rząd polityki metropolitalnej. Powstał nawet projekt ustawy uwzględniający metropolie w podziale administracyjnym kraju. Gdyby ustawa weszła w życie, to w Polsce powstałoby 12 metropolii.

Głośnym echem odbiło się uchwalenie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z prawem weta dla wojewody, gdy uzna, że były nieprawidłowości przy wyłanianiu projektu. W konsekwencji nową ustawę czeka nowelizacja, zgodnie z apelem samorządowców. Ale przy okazji marszałkowie zamierzają walczyć o dodatkowe zmiany w ustawie, m.in. o skreślenie przyznanych wojewodzie kompetencji powoływania komitetu monitorującego regionalny program operacyjny czy powoływania stałej konferencji współpracy i przewodniczenia jej.

Pożądany od dawna przez wszystkich samorządowców podział w uchwale budżetowej na część operacyjną i część majątkową ma szansę powstać w 2007 r. Pod koniec grudnia 2006 r. zmiany w ustawie o finansach publicznych, m.in. w tej sprawie, weszły w życie. Czy zostanie też przyjęta propozycja, aby w tej ustawie uwzględnić treść i zasady sporządzania wieloletniego planu finansowego i inwestycyjnego? Tego nie wiadomo.