Przepisy przewidują różnice w podstawach zatrudnienia głównego księgowego w zależności od tego, gdzie świadczy pracę. Jeśli w gminie, powiecie lub województwie, w grę wchodzi angaż na podstawie powołania. Osoba przyjęta w tym trybie zajmuje stanowisko skarbnika budżetu odpowiednio gminy, powiatu i województwa. Jego werbunek nie musi poprzedzać przeprowadzenie konkursu, ale nie wolno go zatrudniać na innej podstawie prawnej, np. na umowę o pracę. Te ostatnie są natomiast zarezerwowane dla głównych księgowych innych jednostek samorządu, czyli:

 • jednostek budżetowych, np. bibliotek publicznych, ośrodków pomocy społecznej, szkół publicznych czy zespołów szkół,
 • gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, np. bufetów lub stołówek dla zatrudnionych w jednostkach budżetowych, warsztatów szkolnych przy szkołach zawodowych,
 • zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, np. przedszkoli, żłobków, domów kultury.
 • Im oferujemy do wyboru umowy o pracę zawierane na czas określony (w tym umowę na okres próbny lub na zastępstwo), na czas nieokreślony czy na czas wykonania określonej pracy.

  Każdy główny księgowy musi natomiast spełniać warunki:

 • mieć obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
 • nie zostać prawomocnie skazanym za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 • Wynika tak z art. 45 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne, studia podyplomowe i mieć co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości.