Sędziowie są jedyną grupą zawodową, co do której zasady wynagradzania określone zostały w konstytucji. Ustawa zasadnicza stanowi, że sędziowie powinni mieć takie warunki pracy i wynagrodzenia, które odpowiadają godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków, traktując te warunki jako gwarancje niezawisłości.

– Wysokie wymagania zawodowe i etyczne, jakie społeczeństwo stawia sędziom, powinny łączyć się z obowiązkiem zapewnienia sędziom odpowiedniego statusu materialnego – podkreśla Zbigniew Ćwiąkalski minister sprawiedliwości.

Dodaje, że spełnienie tego warunku jest niezbędne, jeśli zawód sędziego ma być ukoronowaniem zawodów prawniczych.

Zdaniem ekspertów, wiedza i doświadczenie sędziów mają największy wpływ na jakość pracy wymiaru sprawiedliwości. Godziwe wynagrodzenie spowoduje, że doświadczeni sędziowie nie będą odchodzić do innych zawodów prawniczych.