Sejm utrzymał zasadę zmuszającą samorządy do zlecania zadań powoływanym przez siebie spółkom komunalnym w drodze przetargu. Rząd projektując zmiany, chciał dać samorządom prawo zlecania spółce komunalnej zadań bez postępowania przetargowego.

Zmiany w ustawie upraszczają procedury przetargowe, mają doprowadzić do zmniejszenia liczby odrzucanych ofert i unieważnionych postępowań. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo w zakresie zamówień publicznych do przepisów unijnych.

Wadium zabezpieczające wykonanie zamówienia będzie wynosiło do 3 proc. wartości kontraktu

W regulacji wydłużono do 10 dni termin na wniesienie protestu i odwołania w postępowaniach powyżej określonych kwot. Są to: 133 tys. euro dla dostaw, 206 tys. euro dla usług oraz 5 mln 150 tys. euro dla robót budowlanych.

Według nowych przepisów, zamówienia na dostawy, usługi oraz roboty budowlane mają być udzielane również w trybie licytacji elektronicznej, jednak wykonawca nie będzie musiał posługiwać się podpisem elektronicznym.

źródło: www.uzp.gov.pl, www.gazetaprawna.pl