Partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) określa się współpracę między jednostką samorządu terytorialnego lub administracji rządowej a sektorem prywatnym w celu zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia. Zysk z inwestycji zostaje wówczas podzielony między nich. Ponoszą też odpowiedzialność za to wspólne przedsięwzięcie. W ramach PPP wykonywane są zadania związane z rozwojem lokalnej infrastruktury, na przykład: budowa, zarządzanie i utrzymanie dróg i mostów oraz linii kolejowych, szkół, budownictwo komunalne, oczyszczalnie ścieków.

W ramach PPP mogą być prowadzone następujące przedsięwzięcia: projektowanie lub realizacja inwestycji w wykonaniu zadania publicznego, świadczenie usług publicznych przez czas dłuższy niż trzy lata, pod warunkiem że obejmują one eksploatację, utrzymanie i zarządzanie niezbędnym do tego składnikiem majątkowym, a także działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego.

Do inwestycji PPP zalicza się też przedsiębiorstwa pilotażowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne lub kulturalne, które wspomagają realizację zadań publicznych.

Aby inwestycja została wykonana w ramach PPP gmina musi zamieścić informacje o planowanym przedsięwzięciu w Biuletynach. Gdyby tego obowiązku nie dopełniła, to zawarta później umowa między nią a przedsiębiorcą nie byłaby ważna.

O zawarcie umowy PPP na konkretną inwestycję może ubiegać się jeden przedsiębiorca albo łącznie kilku, którzy zawarli umowę albo porozumienie po to aby wspólnie starać się o uzyskanie konkretnego kontraktu.

W umowie określa się prawa i obowiązki stron: przedsiębiorcy i partnera publicznego. Przedsiębiorca zobowiązuje się do sfinansowania inwestycji albo do znalezienia źródeł, które umożliwiłyby takie sfinansowanie oraz zapewniły późniejsze zarządzanie przedsięwzięciem. Natomiast partner publiczny przyjmuje na siebie odpowiedzialność za świadczenie usług i nadzór nad partnerem, który ją realizuje.