Inwestycja ta znalazła się na liście projektów Regionalnego Programu Operacyjnego z dofinansowaniem 15 mln euro. Jej wartość kosztorysowa wynosi ponad 87 mln zł. Dofinansowanie ze strony samorządu województwa pozwoli tym uczelniom na złożenie wniosku z koniecznymi gwarancjami wkładu własnego. Radni zdecydowali także o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 5 mln zł dla Powiatu Cieszyńskiego na kontynuację rozbudowy i modernizację działu diagnostyczno-zabiegowego w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.

Sejmik podjął też uchwałę w sprawie zakazu utrzymywania pszczół na terenach pasa izolacyjnego trutowiska w Katowicach Murckach-Polana Hamerla oraz Wiśle Łabajowie. Członkowie Związku Pszczelarzy w Katowniach zadeklarowali wykorzystanie w tym roku trutowiska w Katowicach Murckach-Polana Hamerla do unasienniania ok. 2400 sztuk matek pszczelich użytkowych, przeznaczonych dla hodowców z terenu województwa śląskiego Izolacja „rasowych” pszczół i trutni jest konieczna, by zachować czystość gatunku.

Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami w województwie śląskim w latach 2003 – 2006. W naszym regionie odpady komunalne zbierane są w wielkości około 1,4 mln Mg rocznie, przy czym wzrasta ich ilość poddawana kompostowaniu, z 11 tys. Mg w 2003 r. do około 57 tys. Mg w roku 2006. Zmniejsza się natomiast ilość odpadów składowanych, z 1,3 Mg w 2003 r. do 1,2 w 2006 r. Ocenia się, że odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym wywozem odpadów wynosi około 80 %. Ilość odpadów pochodzących z sektora gospodarczego poddanych odzyskowi wzrosła w tych latach o 13 %, osiągając w 2006 r. poziom 45,8 mln Mg. Jeszcze większy, 46 %, wzrost nastąpił w przypadku unieszkodliwiania odpadów, osiągając poziom około 1 mln Mg. Nowa jakość gospodarki odpadami powinna w głównej mierze dotyczyć: objęcia wszystkich mieszkańców województwa zorganizowanym zbieraniem odpadów oraz organizowanie gmin w struktury, w których wspólnie podejmowane będą działania nad tworzeniem kompleksowych systemów w gospodarce odpadami komunalnymi. Niezbędna jest także budowa instalacji biologicznego i termicznego przekształcania odpadów, instalacji przerobu odpadów wielkogabarytowych, budowlano-remontowych oraz punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego