Prace warsztatowe obejmowały m.in. zagadnienia diagnozy społeczeństwa informacyjnego, wizji oraz celów i kierunków działań koniecznych do podjęcia w naszym regionie. Ponadto przystąpiono do wykonania inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej w województwie, której celem jest opis jej stanu w naszym regionie oraz planów jej rozbudowy w latach 2008 – 2013. Uzyskane dane posłużą także do ustalenia terenów o niskim stopniu nasycenia infrastrukturą teleinformatyczną, czyli zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” oraz identyfikacji barier w rozwoju usług szerokopasmowych. Przedstawiciele subregionów i operatorzy zwracali m.in. uwagę na potrzebę wyrównywania szans rozwoju w ramach całego regionu, uwzględnianie potrzeb społecznych oraz popieranie inwestycji wspierających rozwój usług szerokopasmowych.

W tworzonej strategii zakłada się, że województwo śląskie w 2020 roku będzie regionem:

  • o wizerunku województwa sieciowego, otwartego i aktywnie współuczestniczącego w rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego,
  • z powszechnym multikanałowym dostępem do technologii informatycznych i telekomunikacyjnych – ICT,
  • którego mieszkańcy są w pełni świadomi możliwości, jakie stwarza rozwój ICT oraz posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykorzystania potencjału kreowanego w ramach społeczeństwa informacyjnego,
  • zapewniającym użyteczne, przyjazne i powszechne e-usługi dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów,
  • znaczącym udziale sektora ICT w tworzeniu dochodu województwa,
  • który dzięki zbudowaniu gospodarki wiedzy i społeczeństwa informacyjnego osiąga zrównoważony poziom rozwoju.

    źródło: www.silesia-region.pl