Będą mogły również powstać inne, mniejsze obszary miejskie, ale tylko za zgodą rządu. Szef MSWiA poinformował, że ustawa zostawi „wolną rękę” samorządowcom w podziale władzy w metropoliach.
Jak wyjaśnił wicepremier Schetyna nie zostało jeszcze ustalone, kto stałby na czele zespołów wielkomiejskich – prezydenci miast czy marszałkowie województw. Być może decyzje o tym podejmować będą przedstawiciele podmiotów tworzących zespół. Wicepremier przypomniał, że celem ustawy jest wzmocnienie obszarów metropolitalnych.

Zdaniem Grzegorza Schetyny projektowana ustawa określa cele i sposób prowadzenia polityki miejskiej państwa, ustanawia zespół miejski jako nową prawno-ustrojową formę współpracy miast z sąsiadującymi gminami, a także reguluje zasady tworzenia obszarów metropolitalnych oraz organizację i zasady działania zespołów metropolitalnych.

Zespół miejski może być utworzony przez gminę miejską lub miejsko-wiejską wraz z inną sąsiadującą gminą lub gminami. Przystąpienie do zespołu miejskiego może nastąpić na zasadach przewidzianych statutem zespołu, jeżeli na terenie tej jednostki występują problemy zarządzania istotne dla całego zespołu miejskiego. W projekcie ustawy zdefiniowano zakres działania zespołu miejskiego – obejmuje on opracowanie i uzgadnianie projektu studium ramowego uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zespołu miejskiego oraz uchwalenie studium ramowego.

Przewidziano również możliwość podejmowania na podstawie uchwały zgromadzenia zespołu zadań zleconych przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Podjęcie tych zadań ma charakter fakultatywny, wymaga uchwały zgromadzenia podjętej jednogłośnie, na podstawie uchwał gmin należących do zespołu.

Minister poinformował, że rozważany jest wariant, według którego utworzenie obszaru metropolitalnego będzie możliwe w drodze rozporządzenia Rady Ministrów (po spełnieniu warunków określonych w ustawie). Projekt przewiduje 2 sytuacje: obligatoryjne i fakultatywne tworzenie obszarów metropolitalnych. Pierwsza – to Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, tworzy obszar metropolitalny. Zdaniem szfa MSWiA powinno to dotyczyć Śląska, Warszawy i Trójmiasta, których dotyczą problemy zarządzania metropolitalnego w największym stopniu. Druga – Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, tworzyć obszary metropolitalne, przy spełnieniu pewnych warunków dotyczących liczby mieszkańców i gęstości zaludnienia na podstawie wniosków zainteresowanych miast i gmin.