Wstępną wersję zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego do 2000-2020” przedstawił dr Bogumił Szczupak. Z szerokich konsultacji, w których uczestniczyli przedstawiciele m.in. środowisk samorządowych, gospodarczych, naukowych i organizacji społecznych wynika, że niezbędna jest w naszym regionie koncentracja środków na wybranych priorytetach. Przyszłość województwa śląskiego wiąże się z rozwojem nowoczesnych gałęzi przemysłu, takich jak: automatyka, informatyka, biotechnologie, nanotechnologie, medycyna itp. Niezbędne jest także poszerzenie dostępności do szeroko rozumianych usług oraz prowadzenie polityki kreacji kultury, nauki i przestrzeni publicznej.

Uwarunkowania rozwoju gospodarki województwa śląskiego zaprezentował Tadeusz Adamski, dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego. Do atutów regionu zaliczyć można dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną, duży rynek pracy oraz zbytu towarów i usług. Śląskie ma także wysoką, potwierdzoną w badaniach, pozycję regionu atrakcyjnego inwestycyjnie. To jedna strona medalu. Jest i druga, po której wciąż widnieje stereotyp regionu postindustrialnego, podzielonego na Śląsk, Zagłębie, Podbeskidzie i Częstochowę. „Konieczne jest utrzymanie wizerunku regionu jako doskonałego miejsca do inwestycji, w tym dla sektora usług w obszarze badawczo rozwojowym.” – mówił dyrektor Tadeusz Adamski.

Podczas dyskusji plenarnej zwracano uwagę na skutki kryzysu gospodarczego dla realizacji pomocowych programów unijnych, które – wszystko na to wskazuje – będą ulegały zmianom jeszcze w trakcie obecnej perspektywy finansowej. Mówiono także o wymiarze terytorialnym polityki spójności, która powinna zapewnić równomierny dostęp do środków unijnych. Obecnie większość ich trafia do dużych ośrodków miejskich kosztem małych miast i obszarów wiejskich.

W godzinach popołudniowych, podczas paneli dyskusyjnych, omawiane będą m.in. takie tematy, jak: uwarunkowania rozwoju gospodarki województwa śląskiego, nowe dziedziny inwestycyjne, efektywność i nowe technologie w sektorze paliwowo-energetycznym oraz skuteczność systemu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw.

W obradach Forum uczestniczy wicemarszałek Adam Stach, licznie reprezentowani są przedstawiciele środowisk gospodarczych, samorządowych i naukowych. W dniu jutrzejszym zaprezentowany zostanie aktualny stan wdrażania programów Unii Europejskiej w kraju i w Województwie Śląskim.

Organizatorem Forum jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

fot.: © BP Tomasz Żak