Są wśród nich: Centrum Komputerowe Politechniki Śląkiej, TKP S.A. – Śląskie Sieci Światłowodowe, Telefonia Dialog S.A., Netia S.A., Telekomunikacja Kolejowa, Crowley Data Poland Sp. z o.o., Polkomtel S.A., oraz UPC Polska Sp. z o.o. Obecnie trwają jeszcze rozmowy z pozostałymi firmami telekomunikacyjnymi.

Jednym z elementów Strategii jest wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej – czyli połączeń z internetem za pomocą szybkiego łącza. Możliwe jest wykorzystania do tego środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pierwszym etapem jest inwentaryzacja istniejących sieci. Zajmuje się tym jednostka budżetowa Województwa Śląskiego – Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Celem inwentaryzacji jest zlokalizowanie obszarów zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” – tzw. białych plam na mapie regionu o słabym dostępie do internetu oraz rozpoznanie barier w rozwoju usług szerokopasmowych.

W tym celu nawiązano współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: jednostkami administracji samorządowej, z małymi i średnimi operatorami usług internetowych oraz dużymi firmami telekomunikacyjnymi o zasięgu ogólnopolskim.

Podpisywane porozumienia umożliwią koordynację działań podejmowanych przez samorządy oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej. Od wyników inwentaryzacji zależeć będą dalsze kroki mające na celu poprawę jakości oraz lepszą dostępność do internetu szerokopasmowego w całym regionie.