W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Wykorzystania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE, któremu przewodniczyła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. W posiedzeniu uczestniczył również członek Rady Ministrów Minister Zbigniew Derdziuk. Zespół pełni funkcję organu pomocniczego Rady Ministrów w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania przez Polskę funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

W kontekście wdrażania programów na lata 2004-2006 poinformowano, że do końca czerwca br. zostały zawarte umowy o dofinansowanie na kwoty stanowiące 113,7% całej alokacji. Płatności z kont programowych osiągnęły poziom 25,96 mld zł, co stanowi 89,3% alokacji. W ramach ZPORR, na koniec czerwca br wartość zawartych umów o dofinansowanie projektów wyniosła 112,8%, natomiast płatności dokonane z konta programu sięgają 96,8%. Wartość umów o dofinansowanie zawartych od początku uruchomienia programu wyniosła 112,8%, natomiast wartość płatności dokonanych z konta programu wyniosła 96,8%. (Wszystko stanowi procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006).

Dokonano też podsumowania stanu wdrażania programów operacyjnych na lata 2007-2013, z którego wynika, że na dzień 15 lipca br. beneficjenci złożyli 17 346 poprawnych wniosków o dofinansowanie, w ramach których wydatki kwalifikowane stanowią ponad 25,9 mld. zł. Podpisano 1520 umów/decyzji na kwotę ponad 2,5 mld zł. Beneficjenci złożyli 330 wniosków o płatność, na wartość ponad 90,1 mln. zł (co stanowi wydatki kwalifikowane).

Z przedstawionego stanu realizacji regionalnych programów operacyjnych wynika, że w skali kraju podpisano 66 umów o dofinansowanie projektów, o wartości wydatków kwalifikowanych blisko 452 mln zł. W Województwie Śląskim kwota ta wyniosła 351 889 331 zł. Jest więc ono zdecydowanym liderem na tle pozostałych regionów.