Zgodnie z obowiązującą od 24 marca br., ustawą o służbie cywilnej szef Służby Cywilnej m.in.: nadzoruje przestrzeganie zasad służby cywilnej, kieruje procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, przygotowuje projekty aktów prawnych dotyczących służby cywilnej, a także nadzoruje wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia i szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

Do jego zadań należy także zapewnienie upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej oraz podejmowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju służby cywilnej w Polsce i wymiany doświadczeń w tym zakresie z innymi krajami. Szef Służby Cywilnej podlega bezpośrednio prezesowi Rady Ministrów jako konstytucyjnemu zwierzchnikowi korpusu służby cywilnej.

Życiorys Sławomira Marka Brodzińskiego


Urodził się w Knurowie k. Gliwic w 1950 r. Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doktor inżynier. Jest urzędnikiem służby cywilnej od 2001 r.

W latach 1995–2009 ukończył kilkadziesiąt szkoleń i kursów z zakresu administracji rządowej (w tym służby cywilnej), zarządzania jakością i funduszami strukturalnymi. Absolwent Polsko-Holenderskich Europejskich Studiów Podyplomowych.

Od 1991 r. w centralnej administracji rządowej w Wyższym Urzędzie Górniczym
w Katowicach (m.in. dyrektor Biura Szkolenia, Postępu Technicznego i Współpracy, dyrektor Gabinetu Prezesa, dyrektor generalny 1998-2006) oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym – dyrektor generalny w latach 2006-2009. Podczas pracy w WUG organizował służbę cywilną w urzędach górniczych. Pod jego kierownictwem urząd uzyskał certyfikat ISO 9001 oraz Regionalną Nagrodę Jakości. W latach 1992-2004 był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika WUG „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska Naturalnego w Górnictwie” oraz sekretarzem generalnym międzynarodowej organizacji World Mining Congress (1998-2004). W latach 2006-2009 dyrektor generalny GUS.

Fot. Centrum Informacyjne Rządu