W Dzienniku Ustaw Nr 211, poz. 1630 z 14 grudnia br. zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 99 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) i zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 12, poz. 79).

Najważniejsze wprowadzone zmiany – w porównaniu do dotychczas obowiązującego rozporządzenia – dotyczą m.in.:

  • zmniejszenia rozpiętości przedziałów mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wynagrodzeń zasadniczych członków korpusu służby cywilnej, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych wymagań w zakresie stanowisk i kwalifikacji,
  • zmniejszenia progresji wzrostu mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia dodatków służby cywilnej dla urzędników służby cywilnej posiadających VI stopień służbowy i stopnie wyższe.
  • Dzięki przyjętym w rozporządzeniu przedziałom mnożników w bardziej wyraźny sposób zarysowano hierarchię wynagrodzeń w poszczególnych grupach stanowisk i urzędów oraz stworzono możliwość bardziej elastycznego kształtowania wynagrodzeń, szczególnie w grupach stanowisk: wyższych, średniego szczebla zarządzania, koordynujących i samodzielnych. Zmiany dotyczą również zasad ustalania prawa do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej oraz nagrody jubileuszowej. Termin wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia – 1 stycznia 2010 r.