Podmioty te mają działać w formie spółki akcyjnej. Zgodnie z założeniami ustawy, będą one mogły pozyskiwać finansowanie inwestycji drogowych także spoza budżetu. Zgodnie z art. 8 ust. 3 spółka może też korzystać z gwarancji i poręczeń skarbu państwa. W takim przypadku będzie zwolniona z opłat prowizyjnych z tego tytułu.

Aby przygotować lub zrealizować przedsięwzięcie drogowe, spółka będzie mogła zawrzeć z wykonawcą umowę na budowę i eksploatację drogi lub wyłącznie na jej eksploatację. Na podstawie takiej umowy spółka może zlecić wykonawcy pobieranie opłat za przejazdy autostradami czy np. drogami ekspresowymi.

Tworzeniu takich spółek ma towarzyszyć również zwiększanie liczby inwestycji w sektorze drogowym, a co za tym idzie, także przeznaczenie większych środków finansowych z budżetu państwa na budowę dróg i autostrad.