Forum Kontrolerów i Audytorów Zamówień Publicznych jest odpowiedzią na potrzebę dyskusji i wymiany doświadczeń wśród osób kotrolujących zamówienia publiczne. Podczas Forum eksperci wraz z uczestnikami omówią tematy budzące największe wątpliwości w codziennej pracy Kontrolera.

Główne obszary tematyczne poruszane na Forum:

Cele kontroli:

  • Kontrola formalna postępowania,
  • Kontrola merytoryczna postępowania – uzyskanie celu,
  • Kontrola funkcjonowania systemu,
  • Formułowane wnioski kontroli – zastrzeżenia kontrolowanych.

Stwierdzone uchybienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w opinii ekspertów – postanowienia ustawy a interpretacje kontrolujących.

W wydarzeniu wezmą udział eksperci:

Jerzy Czaban
Jeden z najwybitniejszych znawców zamówień publicznych, bardzo dobry praktyk i dydaktyk. Absolwent podyplomowych studiów w USA z zakresu zamówień publicznych. Trener trenerów. Autor wielu publikacji i szkoleniowych autorskich programów z zakresu zamówień publicznych. Arbiter z listy prezesa UZP w latach 1995 – 2007.

Iwona Bendorf-Bundorf
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, członek Rady Zamówień Publicznych, w latach 1995-2004 arbiter z listy arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, od 1999 roku członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy MF, stały współpracownik Najwyższej Izby Kontroli, oraz współpracownik Okręgowych Izb Radców Prawnych.

Do dyskusji na Forum zapraszamy także osoby niebędące kontrolerami, ale zainteresowane tematyką.

Szczegółowych informacji udziela opiekun Forum
Bożena Jamka-Czyż
tel. 22 205 89 13
bozena.czyz@apexnet.pl
www.apexnet.pl