Marszałkowie województw obradują nad tematyką obszarów metropolitalnych, polityką spójności, usamorządowieniem spółki PKP Przewozy Regionalne, zmianami w prawie meldunkowym oraz projektem ustawy o polityce miejskiej. W spotkaniu udział bierze Sekretarz Stanu w MSWiA, Pan Tomasz Siemoniak. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą również Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pan Adam Leszkiewicz, Marszałek Małopolski, Pan Marek Nawara oraz Wicemarszałek, Pan Roman Ciepiela.

W trakcie środowego spotkania korporacji samorządowych głównym tematem dyskusji był projekt ustawy o polityce miejskiej i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie oraz zmianie niektórych innych ustaw, tzw. ustawa metropolitalna. Projekt ustawy w obecnym kształcie znajduje przychylność ze strony przedstawicieli miast i powiatów. Związek Powiatów opowiada się przy tym za zmianami legislacyjnymi w zakresie planowania przestrzennego z gwarancją samodzielności gmin w tym obszarze. Podobne stanowisko wyrażają przedstawiciele Unii Miasteczek.

Projekt ustawy metropolitalnej, zgodnie z programem prac rządu, trafi pod obrady jeszcze w grudniu br. Natomiast Sejm zajmie się projektem ustawy w styczniu przyszłego roku.

W dniu dzisiejszym, w ramach małopolskich spotkań samorządowych, odbywają się posiedzenia Zespołu do spraw Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego działającej przy MSWiA oraz członkowie Zespołu Roboczego Konwentu Marszałków Województw RP do spraw Usamorządowienia PKP Przewozy Regionalne. Podczas spotkania powyższego zespołu omówiono wyniki oceny kondycji finansowej spółek PKP Przewozy Regionalne, które mają być przekazane samorządom regionalnym. Na spotkaniu podjęto także decyzję o ustanowieniu zespołu redakcyjnego odpowiedzialnego za przygotowanie stanowiska Konwentu Marszałków RP w tym zakresie. Samorządowcy przedstawili rządowi na forum Konwentu Marszałków opinie określające m.in.: źródła finansowania spółki oraz jego poziom, warunki pokrycia strat wynikających z niekorzystnego bilansu spółki, pozostawienie w spółce kolei międzywojewódzkich i jednoczesne zwiększenie udziału województw w podatkach. Alternatywą dla proponowanych zmian jest pozostawienie spółki w dotychczasowym kształcie. Porozumienie powinno być podpisane przez Marszałków upoważnionych przez Zarządy Województw i Ministra Infrastruktury na drodze uchwały przez Radę Ministrów.

Środowe spotkanie Zespołu poprzedziło dyskusję na temat usamorządowienia PKP Przewozy Regionalne, planowaną w ramach małopolskich obrad Konwentu Marszałków RP na najbliższy piątek. Obrady kończące spotkania konwentu poprowadzi Wicemarszałek Roman Ciepiela. Rozmowy samorządowców powinny zakończyć się przyjęciem przez Marszałków ostatecznego stanowiska w sprawie usamorządowenia PKP Przewozy Regionalne.

26 września br. Marszałek Województwa Małopolskiego objął przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP po Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego.

W tym okresie, przez pół roku – spotkania Konwentu Marszałków odbywają się na Małopolsce. Rozmowy samorządowców z rządem są okazją do poruszania najbardziej istotnych dla województw problemów.

Konwent Marszałków Województw w Krakowie odbywający się 23 października br. jest pierwszym spotkaniem samorządowców na ziemi małopolskiej.

Idea powołania Konwentu Marszałków Województw RP pojawiła się wraz z powstaniem samorządu wojewódzkiego w 1999 roku. Jego rolą jest działanie na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach. W skład Konwentu wchodzą marszałkowie wszystkich województw RP, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi. Pierwszy Konwent Marszałków Województw RP odbył się w 1999 roku w województwie mazowieckim.