Sądy administracyjne mogą zobowiązać urząd do załatwienia sprawy w określonym terminie, a jeśli tego nie uczyni – ukarać grzywną. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w wymaganym terminie urząd musi zawiadomić strony, podać przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin.