Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów polegających na:

 budowie obiektów i realizacji innych robót budowlanych w obiektach przeznaczonych na prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wyposażeniu tych obiektów, zwane „wsparciem na wyposażenie”,
 tworzeniu infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, zwane „wsparciem na tworzenie zaplecza B+R”
 przygotowaniu terenów do działalności inwestycyjnej związanej z parkami i inkubatorami lub przygotowaniu terenów inwestycyjnych na potrzeby stworzenia obszarów produkcyjnych oraz stref nowoczesnych usług, zwane dalej „wsparciem na przygotowanie terenów inwestycyjnych”.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w terminie: od 6 marca do 30 września 2009 r. Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w trybie otwartym. Ocena złożonych dokumentów będzie dokonywana systematycznie, a decyzje o dofinansowaniu projektów będą podejmowane co miesiąc. PARP może zamknąć nabór wniosków przed dniem 30 września 2009 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 150 proc. budżetu wyznaczonego w ramach Działania.
O środki mogą ubiegać się przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego.