Urząd Zamówień Publicznych przygotował nowelizację, w której proponuje uchylenie kontrowersyjnego przepisu dotyczącego udzielania przez spółki celowe zamówień, bez przetargu na usługi, dostawy i roboty budowlane) jest niezgodny z dyrektywami unijnymi. UZP opracował równocześnie pakiet zmian w prawie zamówień publicznych. Projektowane regulacje znajdują się w uzgodnieniach międzyresortowych.

– Projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych zakłada wiele zmian korzystnych dla przedsiębiorców działających w sektorze publicznym – uważa Jolanta Chowaniec– -Sośniak, szef dział prawnego w firmie Sygnity.

Wskazuje, że w szczególności chodzi o zmianę polegającą na obowiązku sprostowania ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, w razie dokonania modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Korzystne dla firm będzie też wydłużenie terminów na wniesienie protestu i odwołania do dziesięciu dni.

Do tej pory wykonawca miał siedem dni na wniesienie protestu i pięć dni na wniesienie odwołania (oraz przekazanie jego kopii zamawiającemu).

Proponowane zmiany przepisów stanowią odpowiedź na uwagi Komisji Europejskiej, która wskazała na pewne niezgodności polskich regulacji z dyrektywami unijnymi. Przepisy, których dotyczyły uwagi, nie mają zasadniczego znaczenia i nie dotyczą kwestii o charakterze systemowym, stanowią one raczej korektę istniejących regulacji. Oczywiście wszystkie te zmiany są ważne dla uczestników rynku zamówień publicznych, jednak z uwagi na kontrowersje, jakie w trakcie prac sejmowych wzbudził przepis art. 140 p.z.p., rezygnacja z dotychczasowego jego brzmienia wydaje się najbardziej istotna – mówi Tomasz Czajkowski, prezes Urzędu Zamówień Publicznych.