Samorządowy organ administracji publicznej (wójt, burmistrz, starosta, marszałek) ogłasza otwarty konkurs ofert dając zainteresowanym organizacjom co najmniej 30 dni na ich przygotowanie.

W ogłoszeniu powinny znaleźć się informacje o: rodzaju zadania, terminach i warunkach realizacji, przeznaczonych na nie kwotach pieniędzy publicznych, zasadach przyznawania dotacji, terminie składania ofert oraz terminie, trybie i kryteriach wyboru oferty. Istotnym punktem odniesienia dla uczestników konkursu jest także informacja o zrealizowanych przez zleceniodawcę zadaniach publicznych w roku jego ogłoszenia i w poprzednim tego samego rodzaju i ich kosztach, z podaniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

Ogłoszenie zamieszcza się w dzienniku lokalnym oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej. Powinno także być dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Przepisy nie wykluczają też innego sposobu rozpowszechnienia wiadomości o organizowanym konkursie, który zapewnia dostęp zainteresowanych do informacji, np. e-mailing.

W uzasadnieniu wyboru konkretnej oferty organ samorządu musi ustosunkować się do spełniania przez organizację wymogów określonych w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie.

Procedura konkursowa kończy się podpisaniem umowy, w której organizacja zobowiązuje się do wykonania zleconego zadania, a samorząd – do przekazania jej dotacji na to.