Starostowie mogą tworzyć programy specjalne od 1 lutego. Są przewidziane w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Specyfiką nowego rozwiązania jest możliwość łączenia instrumentów rynku pracy, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb bezrobotnych i poszukujących pracy. Każdy uczestnik
może być objęty kilkoma formami aktywizacji.

Programy specjalne będą finansowane z Funduszu Pracy. Starosta może wystąpić do ministra pracy i polityki społecznej o dodatkowe pieniądze z rezerwy, którą on dysponuje. Łączne wydatki na konkretny program nie mogą być wyższe niż 10 proc. środków w powiecie przeznaczonych na aktywizację. Limit wydatków w przeliczeniu na jednego uczestnika programu nie może przekroczyć dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia