Jak na razie, gdy pracodawcy chcą przyjąć osobę, którą planują sprawdzić i przygotować do wykonywania określonych zadań, zwykle stosują umowę o dzieło lub umowę zlecenia. Brak bowiem przepisów, z których wynikałoby, jaką formę prawną w takim przypadku zastosować – a nie zawsze pracodawcy decydują się od razu na zawarcie umowy o pracę. Stan prawny w tym zakresie być może wkrótce zostanie uporządkowany. Przygotowany został bowiem projekt ustawy o stażu absolwenckim regulujący zasady przyjmowania na staż absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, którzy nie ukończyli 30 lat (w momencie podjęcia stażu). W projekcie przewidziano następujące regulacje:

1. Do odbycia stażu konieczna umowa stażu absolwenckiego

Pracodawca przyjmujący na staż absolwenta zawierałby z nim umowę stażu absolwenckiego. W umowie tej należałoby określić:

 • zawód lub stanowisko pracy, z którym stażysta ma być zaznajomiony,
 • tygodniowy wymiar czasu trwania stażu,
 • okres odbywania stażu,
 • wysokość świadczenia pieniężnego, gdy staż odbywany będzie odpłatnie.
 • 2. Okres stażu nie dłuższy niż 3 miesiące
  Projekt ustawy zakłada możliwość zawarcia stażu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy staż byłby odbywany na podstawie 3-miesięcznej umowy, jak również sytuacji, gdyby odbywano go na podstawie kilku kolejno zawieranych umów. Łączny okres stażu nie mógłby wówczas przekraczać 3 miesięcy.

  3. Staż absolwencki – płatny lub nieodpłatny
  Zgodnie z projektem, strony miałyby możliwość uzgodnienia, że staż będzie odbywany nieodpłatnie lub odpłatnie. Jeśli staż byłby płatny, wysokość miesięcznego świadczenia nie mogłaby przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. Co ważne, projekt zakłada, że świadczenia wypłacane stażyście – mimo że będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym – będą zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, przyjmujący na staż mógłby je zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności.

  4. Rozwiązanie umowy o staż – natychmiastowo lub za 7-dniowym wypowiedzeniem
  Umowa o staż absolwencki, zgodnie z projektem MPiPS, mogłaby być rozwiązana przez każdą ze stron. W zależności od tego czy staż byłby nieodpłatny – umowa mogłaby być rozwiązana w każdej chwili lub z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia – gdyby staż był odpłatny. Zawsze jednak rozwiązanie umowy o staż wymagałoby formy pisemnej.

  5. Stażysta – bez badań lekarskich i szkoleń bhp
  Projekt ustawy o stażu absolwenckim przewiduje również, że do stażysty nie będą miały zastosowania przepisy prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących dobowej i tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego i tygodniowego okresu wypoczynku. Oznacza to, że w kwestii szkoleń bhp oraz wstępnych badań lekarskich stażysta byłby traktowany podobnie jak np. zleceniobiorca. Przyjmujący na staż byłby jednak zobowiązany zapewnić takiej osobie bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

  Podstawa prawna:

 • projekt ustawy o stażu absolwenckim (z 25 lutego 2008 r.).
 • portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

  www.portalkadrowy.pl

  Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych