(I) Niezdolność do pracy a wypowiedzenie umowy o pracę

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę w okresie niezdolności do pracy?

Przepisy prawa pracy gwarantują pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby ochronę stosunku pracy. Wyjątek dotyczy przypadków działań zawinionych przez pracownika, określonych w art. 52 kp

Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy nie można wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Istotne jest to, że przepisy dopuszczają, a nie zobowiązują do rozwiązania umowy o pracę w tych przypadkach, o których mowa..

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić wtedy, gdy upłyną okresy ochrony umowy o pracę, a pracownik nadal jest niezdolny do pracy. W przypadku bowiem, gdy bezpośrednio po upływie tych okresów pracownik powróci do pracy i udokumentuje zaświadczeniem lekarskim wydanym zgodnie z art. 229 § 2 kp odzyskanie zdolności do pracy, przepis o możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może być zastosowany.

Okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie orzeczonej niezdolności do pracy jest zróżnicowany w zależności od stażu pracy pracownika.
I tak, jeżeli Wasz pracownik ma staż pracy krótszy niż 6 miesięcy, wówczas nie możecie z nim rozwiązać stosunku pracy bez wypowiedzenia w okresie orzeczonej niezdolności do pracy trwającej nie dłużej niż 3 miesiące, o ile oczywiście nie zachodzą okoliczności zawinione przez pracownika.

W przypadku pracownika o stażu pracy wynoszącym ponad 6 miesięcy, możecie rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli jego niezdolność do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego za pierwsze 3 miesiące (90 dni) jego pobierania.

Jak wiecie, od 8 lutego 2005 r. okres zasiłkowy wynosi 182 dni, a w przypadku zachorowania na gruźlicę – 270 dni. W razie dalszej niezdolności do pracy pracownik może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne, które przyznawane jest na okres do 12 miesięcy, o ile pracownik rokuje odzyskanie zdolności do pracy. Nie przewiduje się obecnie – poza okresem przejściowym – przedłużenia okresu zasiłkowego. Dotychczas ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem obowiązywała w całym, także przedłużonym okresie zasiłkowym (270 dni, a w przypadku zachorowania na gruźlicę – 360 dni). Nie obowiązywała natomiast w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Obecnie, wobec zlikwidowania możliwości wydłużania okresu zasiłkowego, wprowadzono okres ochrony przez pierwsze 3 miesiące (90 dni) pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

W okresie zasiłkowym pracownikowi może być wypłacane wynagrodzenie chorobowe na podstawie art. 92 kp za pierwsze 33 dni choroby w roku kalendarzowym i zasiłek chorobowy od 34 dnia tej niezdolności do pracy. Może to być wypłata tylko zasiłku chorobowego, jeżeli pracownik wcześniej wykorzystał okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego.

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę nie obowiązuje w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

Autor:
Hanna Perło
Specjalista w zakresie świadczeń krótkoterminowych

Część I artykułu „Świadczenia z tytułu choroby w okresie wypowiedzenia umowy o pracę” znajduje się tutaj

Artykuł przygotowany przez redakcję poradnika „Ubezpieczenia Społeczne w praktyce”