W stanowisku Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przyjętym podczas sesji 3 listopada 2008 r. czytamy:

„Sejmik Województwa Świętokrzyskiego z dużym niepokojem przyjął fakt utworzenia wojewódzkich zespołów specjalistycznych – wyznaczających nowe obszary Natura 2000, których decyzje mają wpływać na rozwój województwa, niestety w sposób negatywny. Brak podstaw prawnych, a przede wszystkim tryb powołania zespołów, bez konsultacji z organami odpowiedzialnymi za realizację ustawowych obowiązków, rodzi największe nasze zastrzeżenia.

Dlatego też, wyrażamy sprzeciw wobec pominięcia samorządów województw w procesie ustalania nowych obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 uznając, iż tak duża liczba siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków uniemożliwi realizację przypisanych ustawowo zadań. Ustawa o samorządzie województwa nakłada na samorząd województwa obowiązek tworzenia warunków rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego.

Ponadto Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego wyznacza cele i działania, które powinny się przełożyć na realizację zadań inwestycyjnych. Dopełnieniem Strategii są wojewódzkie programy: ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz małej retencji, które potwierdzają zaangażowanie Województwa Świętokrzyskiego w ochronę zasobów przyrodniczych i właściwe ich wykorzystanie.
Mając powyższe na uwadze, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego wnioskuje o uwzględnienie następujących postulatów:

  • W związku z faktem, iż ok. 20% powierzchni kraju ma zostać objęte siecią Natura 2000, celowym by było, aby obszary te zostały równomiernie rozłożone w całym kraju, oczywiście z uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo. Obecnie Województwo Świętokrzyskie, które jest jednym z mniejszych województw, objęte jest w 61,9% terenami prawnie chronionymi, a sieć Natura 2000 stanowi ok. 10% jego powierzchni. Wojewódzkie zespoły specjalistyczne do wyznaczania obszarów Natura 2000 proponują zwiększenie obszarów naturowych w naszym województwie do ok. 35 %. Dlatego należy rozważyć zasadność tworzenia dodatkowych obszarów w województwie, ponieważ tak duża powierzchnia terenów chronionych uniemożliwi dalszy rozwój województwa, a tym samym wydatkowanie środków m.in. na budowę dróg z POIiŚ oraz RPOWŚ.
  • Województwo Świętokrzyskie na tle kraju wyróżnia się bogatą i zróżnicowaną bazą zasobów kopalin, a wyznaczenie obszarów Natura 2000 na tych terenach, w dużej mierze ograniczy eksploatację tych surowców. W związku z powyższym, tereny te powinny zostać wyłączone z nowo planowanych obszarów Natura 2000 na rzecz innych terenów, na których znajduje się ten sam gatunek prawnie chroniony. Objęcie złóż kopalin formami ochrony prawnej skutkować będzie niemożliwością prowadzenia wydobycia, a tym samym spowoduje zubożenie województwa. Ponadto planowana realizacja zadań w ramach EURO 2012 wymaga surowców budowlanych m.in. na drogi.
  • W województwie świętokrzyskim jest zaledwie 22 % terenów skanalizowanych, dlatego wyznaczając obszary sieci Natura 2000, należy wyłączać z nich tereny na szczeblu lokalnym, co pozwoli wyeliminować potencjalne konflikty przy realizacji inwestycji.
  • Wzmocnienie roli samorządu województwa w ustalaniu nowych obszarów Natura 2000, który odpowiada za tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego. Dlatego też, samorząd powinien mieć możliwość wglądu i decyzji, co do kształtu ostatecznej wersji proponowanych obszarów oraz ich weryfikacji, pod katem realizacji strategicznych inwestycji, przed przekazaniem propozycji nowych obszarów do ostatecznego zatwierdzenia.