Trudna sytuacja na rynku pracy w ochronie zdrowia spowodowała, iż Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego od 2000 roku monitoruje poziom zatrudnienia lekarzy, lekarzy stomatologów oraz pielęgniarek i położnych.

Mniej specjalistów

W latach 1999 – 2007 występowały wahania w zatrudnieniu lekarzy i dentystów. W 2007 r. w stosunku do roku 2006 odnotowano wzrost zatrudnienia wśród lekarzy (o 17 osób), natomiast wśród lekarzy dentystów nastąpił spadek zatrudnienia (o 24). Od kilku lat stopniowo wzrasta liczba lekarzy zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej (2003 r. – 684, 2007 r. – 909), w tym lekarzy rodzinnych (2003 r. – 141, 2007 r. – 257).

Niepokojącym zjawiskiem w regionie jest niewielka liczba specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej (6 lekarzy). Wobec wysokiego tempa starzenia się ludności województwa świętokrzyskiego, wynikającego z analizy sytuacji demograficznej, może niepokoić także brak specjalistów z zakresu geriatrii (1 lekarz). Do Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej o wydanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, niezbędnych do pracy zagranicą, do końca 2007 r. zgłosiło się 48 lekarzy i 8 lekarzy dentystów.

Pielęgniarki i położne chcą się kształcić
Choć od 2005 roku odnotowuje się wzrost zatrudnienia pielęgniarek i położnych w naszym województwie, to jednak w latach 2001 – 2007 zmniejszyła się liczba pielęgniarek zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej o 119 osób. Największy spadek zaobserwowano w grupie pielęgniarek medycyny szkolnej (-112) oraz wśród pielęgniarek środowiskowych rodzinnych (-18). Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynika, iż systematycznie maleje liczba zarejestrowanych bezrobotnych pielęgniarek i położnych. Od 2007 r. odnotowuje się wyraźny wzrost liczby absolwentów szkół kształcących pielęgniarki i położne.

Jednym z elementów, mającym coraz większy wpływ na sytuację kadrową pielęgniarek i położnych w naszym województwie jest emigracja przedstawicieli tych zawodów. W latach 2000 – 2007 o wydanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, niezbędnych do pracy zagranicą, do Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, zgłosiło się 245 pielęgniarek i 23 położne.