Ograniczenie obciążeń administracyjnych i zwiększenie efektywności współpracy państw członkowskich przy wdrażaniu i stosowaniu przepisów dotyczących rynku wewnętrznego UE to główne cele Projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług. Dokument został przyjęty przez Ministerstwo Gospodarki 28 czerwca 2010 r.

Rozporządzenie uszczegóławia warunki współpracy państw członkowskich w zakresie usług na wspólnym rynku oraz opisuje zadania organów administracji. Nakłada także na urzędy obowiązek korzystania z Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI), przy współpracy międzynarodowej.

Stworzona przez Komisję Europejską aplikacja internetowa (Internal Market Information, IMI) umożliwia identyfikację właściwych instytucji administracyjnych w innych krajach oraz wymianę informacji między nimi w języku narodowym. Obecnie system IMI obsługuje dwa moduły: kwalifikacji zawodowych (obszar regulowany przez dyrektywę 2005/36/WE ws. uznawania kwalifikacji zawodowych) oraz usługowy (zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/123/WE dot. usług na rynku wewnętrznym).

Dzięki IMI (Internal Market Information System) instytucje administracji publicznej, takie jak: urzędy gmin, miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, ministerstwa oraz jednostki samorządu zawodowego mają możliwość zweryfikować w szybki i łatwy sposób autentyczność dokumentów przedstawionych przez usługodawców oraz osoby legitymujące się określonymi kwalifikacjami.

Projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług jest wykonaniem upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 19 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278).