Naborem oraz oceną wniosków zajmą się wojewodowie, którzy powołają komisje składające się z dwóch pracowników urzędu wojewódzkiego oraz po jednym przedstawicielu urzędu marszałkowskiego, oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Policji.

Nie będzie ingerencji Warszawy w sposób rozdzielania pieniędzy – zapewnia Grzegorz Schetyna, szef MSWiA.Proponujemy rewolucję. Wesprzemy samorządy, które najlepiej wiedzą, co remontować – mówi minister infrastruktury Cezary Grabarczyk.

Wnioski, które spełnią kryteria formalne, zostaną poddane ocenie merytorycznej. Będą oceniane według trzech kryteriów – za każdy będzie przyznawane od 0 do 10 punktów. Kryteria to: poprawa bezpieczeństwa, spójność z siecią dróg istniejących, współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego. Preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie: gmin, gminy z powiatem, sąsiadującymi powiatami lub w partnerstwie z podmiotami gospodarczymi. Maksymalne dofinansowanie jednego przedsięwzięcia wyniesie 3 mln zł rocznie.