Strategia ma na celu utrzymanie miejsc pracy oraz pomoc osobom napotykającym trudności w obliczu kryzysu, tworząc jednocześnie warunki do ożywienia gospodarczego. Komisja Europejska przedstawiła trzy priorytety:

 • utrzymywanie zatrudnienia, tworzenie miejsc pracy i promowanie mobilności;
 • podnoszenie kwalifikacji i dostosowywanie się do potrzeb rynku pracy;
 • zwiększanie dostępu do zatrudnienia.
 • Szczególnie silny nacisk położony jest na szkolenia i tworzenie możliwości zatrudnienia dla młodych ludzi, tak aby mimo kryzysu mogli w tym roku wejść na rynek pracy. Propozycja zostanie przedstawiona do zaakceptowania przywódcom państw Unii Europejskiej podczas szczytu Rady Europejskiej w dniach 18-19 czerwca 2009 r.

  Komisja proponuje szereg działań zakładających wykorzystanie wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji celów strategii, m. in.:

 • planowane jest przyspieszenie wykorzystania części środków Europejskiego Funduszu Społecznego na pomoc w utrzymaniu zatrudnienia lub podjęciu nowej pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji, zachęcanie do przedsiębiorczości i ulepszanie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia;
 • wspierane będą programy mające na celu utrzymanie trwałego zatrudnienia poprzez skrócony czas pracy i szkolenia;
 • osobom bezrobotnym udzielana będzie pomoc, pozwalająca uniknąć długotrwałego bezrobocia i utraty potrzebnych kwalifikacji.
 • Ponadto Komisja Europejska planuje utworzenie we współpracy z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego nowego unijnego instrumentu mikrokredytowego. Mikrokredyty pomogą osobom, które mogą mieć trudności z uzyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, np. krótkotrwale bezrobotnym, a także pozwolą zwiększyć zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach zagrożonych zapaścią kredytową.

  Więcej informacji o nowej strategii można znaleźć na stronie internetowej
  Komisji Europejskiej