Naukowcy, sędziowie sądów administracyjnych, przedstawiciele kolegiów odwoławczych, izb obrachunkowych oraz samorządowcy podsumowali dorobek reformy samorządowej oraz starali się wytyczyć kierunki rozwoju samorządności na przyszłość.

Założeniem reformy były przede wszystkim reorganizacja administracji terenowej oraz umocnienie pozycji gmin. Dokonano podziału kraju na 16 województw, przywracając powiaty, stworzono trzystopniowy podział samorządów.

Czy powiaty są nam potrzebne? – pytał prof. Bogdan Dolnicki z Uniwersytetu Śląskiego. Jeżeli tak, to musi zostać doprecyzowana ich rola, szczególnie starosty.

Postulował, by stał się on organem wykonawczym i był wybierany w drodze wyborów bezpośrednich.