W zależności od przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację tego zadania, wdrożenie rozpocznie się w czerwcu lub lipcu, a zakończy w listopadzie br. Wdrożenie będzie prowadzone na zasadach analogicznych do wsparcia w pierwszej turze wdrożenia.

Urzędy zainteresowane udziałem we wdrożeniu informacje szczegółowe na temat warunków udziału znajdą na stronie www.dsc.kprm.gov.pl.

Nabór realizowany jest w ramach projektu „Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. W ramach projektu planowane jest udzielenie wsparcia doradczego pięćdziesięciu urzędom na terenie całego kraju w zakresie wdrożenia Wspólnej Metody Oceny (CAF).

Celem projektu jest wsparcie urzędów, które dotychczas nie stosowały CAF, w całościowym wdrożeniu Metody, w szczególności poprzez przeszkolenie kierownictwa i pracowników zaangażowanych w proces samooceny, wsparcie organizacyjne procesu samooceny, pomoc doradczą przy definiowaniu mocnych stron i obszarów wymagających usprawnień oraz opracowaniu i wdrożeniu projektów usprawnień.