Resort spraw wewnętrznych i administracji zaproponował tę szczególną abolicję z ostrożności. Okazało się, że problem nieprawidłowego powołania dotyczy 357 kierowników USC i ich zastępców. Istnieje więc ryzyko, że kilka tysięcy ślubów i aktów stanu cywilnego może zostać unieważnionych przed sądami.

W sytuacji gdy nie jest pewne, czy małżeństwo zostało zawarte przed osobą uprawnioną – każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa. Dla małżonków skutki mogłyby być fatalne (problem ważności umów kredytowych, zeznań podatkowych, spra- wy spadkowe, pochodzenie dziecka itp.)

Takie rozwiązanie jest absolutnie potrzebne, zwłaszcza, że, jak okazało się, wadliwe powołanie kierowników USC było powszechną praktyką. To jest wyjątkowa sytuacja i państwo nie może przerzucać na obywateli wątpliwości prawnych dotyczących niejasnego prawa – mówi prof. Michał Kulesza z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W projekcie odstąpiono także od dotychczasowego wymogu podjęcia przez radnych uchwały o powołaniu kierownika USC i jego zastępcy. W miejscowościach powyżej 50 tys. mieszkańców zatrudnianie zastępców kierowników USC oraz kierowników USC stanie się obligatoryjne.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688 oraz z 2007 r. nr 21, poz. 125 i nr 181, poz. 1287).