Proces prywatyzacji wiąże się niejednokrotnie z likwidacją poszczególnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W opracowaniu znajdziecie Państwo odpowiedź m.in. na pytania: jak przeprowadzić likwidację publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jakie warunki formalne trzeba w tym celu spełnić i jakie przeszkody można przy tym napotkać.

1. Zagadnienia ogólne

Zasady tworzenia, działania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej – zwanych dalej zozami, określa ustawa z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 ze zm.) – dalej ZozU.

Definicja zakładu opieki zdrowotnej
Zoz jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Zoz może być odrębną jednostką organizacyjną, częścią innej jednostki organizacyjnej lub jednostką organizacyjną podległą innej jednostce organizacyjnej.

Rozróżniamy publiczne oraz niepubliczne zozy. Osobowość prawną posiadają jedynie publiczne zozy. Zgodnie z art. 35b ZozU, publiczny zoz podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Z chwilą wpisania do rejestru samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej uzyskuje osobowość prawną. Jednakże publiczny zoz może uzyskać wpis do KRS dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru zozów prowadzonego przez organy określone w art. 12 ZozU.

Podmioty, które mogą utworzyć zoz
Zoz może być utworzony przez:
1) ministra lub centralny organ administracji rządowej,
2) wojewodę,
3) jednostkę samorządu terytorialnego,
4) publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
5) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
6) kościół lub związek wyznaniowy,
7) pracodawcę,
8) fundację, związek zawodowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie,
9) inną krajową albo zagraniczną osobę prawną lub osobę fizyczną z zastrzeżeniem ust. 1a,
10) spółkę niemającą osobowości prawnej.

Publicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki zdrowotnej utworzony przez organ, o którym mowa w pkt 1–5. Niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki zdrowotnej utworzony przez instytucje i osoby, o których mowa w pkt 6–10.

Zakładu opieki zdrowotnej nie może utworzyć samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej oraz spółka celowa, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z 28.7.2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420). Nie oznacza to, że partner prywatny w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego nie może utworzyć zozu.

2. Komentarz do wzoru
Oznaczenie uchwały

Na wstępie aktu określamy numer uchwały, jej datę, organ, który ją podejmuje oraz jej przedmiot (tutaj likwidacja publicznego zozu). Oto przykładowe oznaczenie: Uchwała Nr LXX/2345/2007 Rady Gminy X z 23.11.2007 r. w sprawie likwidacji Szpitala Specjalistycznego w XXXXXX Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Podstawa prawna uchwały
Bardzo ważnym elementem uchwały jest podstawa prawna. W podstawie prawnej przywołuje się akty prawne, które pozwalają danemu organowi na likwidację zozu oraz określają tryb i zasady przeprowadzenia tej likwidacji. Głównym aktem, który znajdzie tutaj zastosowanie jako materialnoprawna podstawa likwidacji publicznego zozu, będzie oczywiście ustawa o zozach. Dodatkowo należy też wskazać akt prawny, w którym zostały określone uprawnienia dla danego organu (np. rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa) do podjęcia decyzji o likwidacji zozu (w omawianym przypadku będzie to ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym – t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

W art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym wskazano, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących, m.in. likwidacji gminnych jednostek organizacyjnych. Powyższa regulacja jest zgodna z treścią art. 36 ZozU, który mówi, że – co do zasady – tworzenie, przekształcenie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze rozporządzenia właściwego organu administracji rządowej albo w drodze uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego. I choć w przepisie tym dokonano ustalenia podmiotu właściwego do podjęcia decyzji w sprawie likwidacji publicznego zozu oraz formy prawnej, w jakiej te decyzje mają być podjęte, to jednak nie określono expressis verbis, do którego z organów jednostki samorządu terytorialnego należy kompetencja do podejmowania uchwały w tym przedmiocie. Z przepisów samorządowych ustaw ustrojowych (tj. usg, usp i usw) wynika, że są to kompetencje ich organów uchwałodawczych (rady lub sejmiku). Z uwagi na to, że komentowany wzór dokumentu to uchwała rady gminy w sprawie likwidacji zozu, w dalszej części niniejszego opracowania będzie mowa wyłącznie o uchwale.

W art. 43 ZozU określono wymogi, jakie powinna spełniać uchwała o likwidacji publicznego zozu. Uchwała ta powinna:

 • określać sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości;
 • termin zakończenia działalności zozu, nie wcześniej niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały o likwidacji.
 • Projekt uchwały o likwidacji publicznego zozu wymaga opinii wojewody oraz opinii właściwych organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych, a także sejmiku województwa, jeśli zasięg działania zakładu obejmuje województwo lub jego znaczną część.
  Uchwała o likwidacji publicznego zozu stanowi, po upływie terminu zakończenia działalności zozu, podstawę do wykreślenia zakładu z dniem zakończenia jego działalności z rejestru zozów oraz (choć to przeoczono w ZozU) z KRS. Obowiązek zgłoszenia organowi prowadzącemu rejestr zaprzestania działalności ciąży na kierowniku lub likwidatorze (powołanym uchwałą zarządu danej jednostki samorządu terytorialnego) likwidowanego publicznego zozu, z jednoczesnym wskazaniem terminu wykreślenia zakładu z rejestru.

  Przykład:

  Rada gminy B podjęła uchwałę o likwidacji szpitala w dniu 30.1.2007 r., określając termin zakończenia działalności szpitala na 30.4.2007 r. 25.4.2007 r. kierownik szpitala poinformował właściwego miejscowo wojewodę o zamiarze zaprzestania działalności i wniósł o wykreślenie szpitala z rejestru zozów z dniem 30.4.2007 r.

  Uchwała o likwidacji zozu powinna zawierać też postanowienia o przeznaczeniu mienia pozostałego po likwidacji zozu. O tym stanowi art. 53a ZozU.

  Dokładne określenie przedmiotu uchwały (§ 1 wzoru)

  W tej części uchwały wskazuje się, który zoz (nazwę i adres) jest likwidowany. Oznacza się datę otwarcia i zamknięcia likwidacji i tym samym datę zaprzestania działalności zozu. Jednocześnie, informuje się, że w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia zakończenia postępowania likwidacyjnego zadania objęte zakresem działania zozu realizowane będą na dotychczasowych zasadach. Należy bowiem podkreślić, że uchwała rady gminy jest aktem prawa miejscowego i stanowi o prawach i obowiązkach społeczności lokalnej. W związku z tym niezbędne jest zapewnienie w uchwale świadczenia usług medycznych na dotychczasowym poziomie do czasu zakończenia likwidacji zozu.


  Zapewnienie ciągłości świadczeń medycznych (§ 2 wzoru)

  Wprowadzenie swego rodzaju obostrzeń w zakresie likwidacji zakładów stanowić ma gwarancję, że osoby korzystające z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych nie zostaną pozbawione możliwości dalszego z nich korzystania. Takiej gwarancji ma służyć art. 43 ZozU, w którym nałożono na organ decydujący o likwidacji zozu obowiązek określenia sposobu i formy zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu dalszego, nieprzerwanego udzielania takich świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości. Wskazuje się dokładnie podmiot, który takie świadczenia zapewni. Nie może być to jedynie ogólnikowe oznaczenie.

  Przykład:
  W uchwale o likwidacji zozu w sposób ogólnikowy określono zasady zapewnienia udzielania odpowiednich świadczeń zdrowotnych przez niepubliczne zozy, które dopiero powstaną. Wojewoda w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego pod względem legalności zakwestionował tę uchwałę. Uzasadnił to tym, że takie ogólnikowe stwierdzenie nie odpowiada treści analizowanych przepisów ZozU. Ogólnikowe wskazanie w uchwale, że usługi medyczne będą wykonywać bliżej nieokreśleni świadczeniodawcy, którzy podpiszą umowę z NFZ (co do których nie ma pewności, że istnieją i działają w dniu podejmowania uchwały), nie stanowi zabezpieczenia, iż osoby korzystające dotychczas ze świadczeń zdrowotnych w tym zozie będą miały do tych świadczeń zapewniony dostęp. Nie jest bowiem pewne, czy NFZ zawrze umowę o świadczenie danych usług z jakimkolwiek podmiotem z terenu, na którym dotychczas prowadził taką działalność zoz.

  Jednym z możliwych do zastosowania rozwiązań jest utworzenie przez pracowników likwidowanego publicznego zozu spółki pracowniczej, która następnie będzie organem założycielskim niepublicznego zozu. Tak utworzony niepubliczny zoz zapewni społeczności lokalnej usługi medyczne na dotychczasowych zasadach i poziomie.

  Wątpliwości budzi realność ciągłości udzielania świadczeń przez niepubliczne zozy w razie likwidacji publicznego zozu. Niepubliczne zozy w dużej mierze korzystają ze środków finansowych na realizację świadczeń medycznych z NFZ-u. Dlatego też brak tych środków może wpłynąć na zaprzestanie przez taki zakład dalszej działalności. Ponieważ NFZ zwykle podpisuje kontrakty na rok, trudno stwierdzić, czy niepubliczny zoz ma szansę prowadzić swoją działalność w dłuższej perspektywie, tj. w sposób ciągły, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości. W związku z powyższym, aby uniknąć ww. trudności, wskazane jest uprzednie przeanalizowanie decyzji o wyznaczeniu niepublicznego zozu jako gwaranta ciągłości świadczeń medycznych na dotychczasowym poziomie.


  Powołanie likwidatora i określenie jego obowiązków (§ 3 i 4 wzoru)

  We wzorze wskazano, że likwidatora zozu powołuje zarząd gminy. Może się to odbyć np. stosownym zarządzeniem. Likwidatorem powinna być osoba, która wyróżnia się doświadczeniem w realizacji podobnych zadań.

  W § 4 uchwały określono też szczegółowo obowiązki likwidatora. Jest to pozytywne rozwiązanie, ponieważ likwidacja zozu to niewątpliwie decyzja w zakresie majątku publicznego. Jasno określone w uchwale obowiązki likwidatora pozwolą na lepszą weryfikację jego działań. Jest to istotne w sytuacji braku precyzyjnego określenia w ZozU zasad, według jakich należy prowadzić postępowanie likwidacyjne. W praktyce najczęściej stosuje się posiłkowo przepisy z zakresu likwidacji przedsiębiorstw państwowych oraz likwidacji spółdzielni.

  Obowiązki likwidatora sprowadzają się głównie do inwentaryzacji majątku zozu na dzień otwarcia likwidacji i jej zamknięcia, zaspokojenia wierzycieli, sporządzenia bilansu (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) na dzień otwarcia i zamknięcia likwidacji, sporządzenia wykazu mienia pozostałego po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, zgromadzenia dokumentacji oraz sporządzenia sprawozdania z postępowania likwidacyjnego.

  Rzetelne wykonanie przez likwidatora swoich obowiązków decyduje o sprawnym i najkorzystniejszym z punktu widzenia organu założycielskiego przeprowadzeniu likwidacji zozu.

  Jednostka samorządu terytorialnego przejmuje należności i zobowiązania likwidowanego zozu według stanu określonego bilansem zamknięcia likwidacji.

  Majątek zlikwidowanego zozu (§ 5 wzoru)

  Kwestię przeznaczenia majątku zlikwidowanego zozu reguluje art. 53a ZozU. Zasadą jest, że majątek zlikwidowanego zozu, po zaspokojeniu wierzycieli, staje się własnością podmiotu, który zoz utworzył (w analizowanej sytuacji gminy). Podmiot ten decyduje o przeznaczeniu pozostałego mienia. Może to uczynić w uchwale o likwidacji zozu, tak jak to przedstawiono we wzorze.

  Decydując o likwidacji publicznego zozu i zapewnieniu świadczeń zastępczych udzielanych przez imiennie wskazany niepubliczny zoz, organ może zdecydować o przekazaniu polikwidacyjnego majątku publicznego zozu podmiotowi, który utworzył niepubliczny zoz (w tym przypadku spółce pracowniczej). Sprawa jest prosta, jeśli chodzi o ruchomości. Mogą one być odpłatnie przekazane (np. na podstawie umowy sprzedaży). Jednakże podkreślenia wymaga okoliczność, że wszelkie preferencyjne (w porównaniu z warunkami wolnorynkowymi) zbycie na rzecz niepublicznego zozu mienia ruchomego może zostać uznane za pomoc publiczną.

  Problem pojawia się natomiast z nieruchomościami, które dotychczas oddane były publicznemu zozowi do nieodpłatnego korzystania. We wzorze wskazano, że przeznaczenie nieruchomości będących własnością gminy, z których korzystał likwidowany zoz, określa odrębna uchwała (np. uchwała w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy X oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata). Należy pamiętać, że oddanie niepublicznemu zozowi nieruchomości do korzystania powinno odbyć się zgodnie z ustawą z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – zwanej dalej ugn, oraz odpowiednimi aktami prawa miejscowego (np. z ww. uchwałą).

  Przykład:

  Do rozstrzygnięcia pozostaje problem: Czy przekazanie niepublicznemu zozowi nieruchomości do odpłatnego korzystania (wydzierżawienie) w drodze bezprzetargowej jest możliwe na podstawie przepisów ugn?

  Przepisy ugn nie przewidują wprost takiej sytuacji, ale można wywieść z nich pośrednio taką możliwość. Otóż, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 3 ugn, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli zbycie następuje na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2. Powyższy przepis, pomimo iż dotyczy bezpośrednio zbywania nieruchomości, można na podstawie art. 37 ust. 4 ugn, zgodnie z orzecznictwem1 stosować odpowiednio przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata. W art. 68 ugn jest mowa o możliwości udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości za uprzednią zgodą odpowiednio wojewody, rady albo sejmiku na rzecz kręgu osób i na cele określone poniżej. W myśl art. 68 ust. 1 pkt 2 ugn bonifikata może zostać udzielona osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

  Z przywołanej powyżej definicji wyodrębnić można kryterium podmiotowe (tj. osoby fizyczne i osoby prawne, które prowadzą działalność, m.in. leczniczą, jak również organizacje pożytku publicznego) oraz kryterium funkcjonalne (tj. na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a w przypadku organizacji pożytku publicznego – na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego). Przy analogicznym, na podstawie art. 37 ust. 4 ugn, zastosowaniu art. 37 ust. 2 pkt 3 do umów użytkowania, najmu lub dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata może powstać wątpliwość, czy odesłanie do art. 68 ust. 1 pkt 2 ugn zawarte w art. 37 ust. 2 pkt 3 ugn („jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2”) odnosi się tylko do kryterium podmiotowego, czy również do kryterium funkcjonalnego (tzn. wykorzystanie przekazanej nieruchomości dla celów niezwiązanych z działalnością zarobkową).

  Treść art. 37 ust. 2 pkt 3 ugn mogłaby wprawdzie wskazywać, że chodzi tu tylko o kryterium podmiotowe a cel przekazania nieruchomości pozostaje bez znaczenia. Przyjęcie takiej wykładni prowadziłoby do uznania, że zgodne z art. 37 ust. 2 pkt 3 ugn jest bezprzetargowe przekazanie gminnych nieruchomości na rzecz podmiotu spełniającego kryteria podmiotowe określone w art. 68 ust. 1 pkt 2 ugn, choćby nawet przekazanie to nastąpiło nieodpłatnie a przekazana nieruchomość była wykorzystywana w jakimkolwiek celu.

  Wydaje się, że takie rozumowanie pozostawałoby w sprzeczności z ratio legis art. 37 ust. 2 pkt 3 ugn, którym niewątpliwie było wprowadzenie katalogu odstępstw od reguły zbywania nieruchomości w drodze przetargu (wyrażonej w art. 37 ust. 1).

  W świetle powyższego można przyjąć za uzasadnione stanowisko, zgodnie z którym oddanie gminnej nieruchomości w dzierżawę lub najem na okres przekraczający 3 lata jest możliwe bez przetargu, jeśli łącznie spełnione są następujące kryteria:

 • podmiot, któremu przekazano nieruchomość mieści się w katalogu osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ugn, oraz
 • nabywcy nie jest udzielana bonifikata, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ugn, rozumiana jako odstępstwo od warunków rynkowych na korzyść nabywcy (co do najmu i dzierżawy w pierwszej kolejności w zakresie czynszu).
 • Postanowienia dotyczące pracowników likwidowanego zozu (§ 6 ust. 1 wzoru)

  W trybie art. 231 KP (ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami – np. odpowiedzialność solidarna starego i nowego pracodawcy), pracownicy likwidowanego zozu staną się z dniem zakończenia postępowania likwidacyjnego pracownikami niepublicznego zozu. W związku z takim rozwiązaniem pracownicy likwidowanego zozu zachowają ciągłość stosunku pracy.


  Wykreślenie zozu z rejestrów (§ 6 ust. 2 wzoru)

  Uchwała o likwidacji zozu stanowi podstawę do wykreślenia zozu z właściwych rejestrów po zakończeniu postępowania likwidacyjnego. Kwestia ta została szerzej omówiona wyżej w pkt 3.2.


  Postanowienia końcowe (§ 7–§ 9 wzoru)

  Wykonanie uchwały powierza się organowi wykonawczemu gminy, a więc odpowiednio wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi. Właściwy organ wykonawczy ma zatem obowiązek podjąć stosowne działania w celu wykonania postanowień uchwały (np. powołać likwidatora i kontrolować jego działania).
  Uchwała określa też sposób jej ogłoszenia (publikacji) oraz wejścia w życie. Z dniem wejścia w życie uchwała jest obowiązującym prawem miejscowym.
  Uchwałę podpisuje przewodniczący rady gminy.

  WZÓR

  Uchwała Nr …………/2007
  Rady …………………..
  z dnia …………………….2007 roku

  w sprawie likwidacji Szpitala Specjalistycznego w ………………. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 36, art. 43 ust. 1 i art. 53a ust. 2 ustawy z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), po zasięgnięciu opinii Wojewody ………………….. Rada ……………………………. uchwala, co następuje:

  § 1

  1. Likwiduje się Szpital Specjalistyczny w ………………. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, zwany dalej „Szpitalem”.
  2. Otwarcie likwidacji Szpitala ustala się na dzień …………………. 2007 r.
  3. Termin zakończenia likwidacji Szpitala a tym samym działalności Szpitala ustala się na dzień …………………… 2007 r.
  4. W okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia zakończenia postępowania likwidacyjnego zadania objęte zakresem działania Szpitala realizowane będą na dotychczasowych zasadach.

  § 2

  Osobom dotychczas korzystającym ze świadczeń zdrowotnych Szpitala dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zapewni Szpital Specjalistyczny w ………………………, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w …………………, dla którego organem założycielskim będzie spółka działająca pod firmą Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w ……………….., utworzona przez pracowników likwidowanego Szpitala, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………….. .

  § 3

  Likwidatora Szpitala powoła zarząd gminy ………………………….. .

  § 4

  1. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
  1) powiadomienie kontrahentów Szpitala o wszczęciu procesu likwidacji;
  2) sporządzenie inwentaryzacji mienia Szpitala na dzień poprzedzający dzień postawienia Szpitala w stan likwidacji oraz na dzień poprzedzający dzień zakończenia likwidacji Szpitala;
  3) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji Szpitala oraz bilansu na dzień zamknięcia likwidacji Szpitala;
  4) zaspokojenie zobowiązań finansowych Szpitala;
  5) windykacja wymagalnych wierzytelności, które w czasie trwania likwidacji okażą się ściągalne;
  6) sporządzenie zestawienia tych wierzytelności, które do daty wyznaczenia likwidacji nie zostaną ściągnięte;
  7) sporządzenie wykazu pracowników likwidowanego Szpitala oraz przygotowanie dokumentacji pracowniczej;
  8) sporządzenie wykazu mienia pozostałego po zakończeniu postępowania likwidacyjnego;
  9) przekazania dokumentacji zlikwidowanego Szpitala Zarządowi gminy ………………;

  10) sporządzenie i przedstawienie Zarządowi gminy …………………… sprawozdania z przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego Szpitala w terminie trzech tygodni od jego zakończenia.
  2. Gmina ……………… przejmie należności i zobowiązania Szpitala według stanu określonego bilansem zamknięcia likwidacji Szpitala.

  § 5

  1. Majątek Szpitala, po zaspokojeniu wierzycieli, staje się własnością gminy …………………. .
  2. Majątek ruchomy, o którym mowa w ust. 1, może być odpłatnie przekazany spółce, o której mowa w § 2.
  3. Przeznaczenie nieruchomości będących własnością gminy …………………., z których korzystał Szpital, określa odrębna uchwała.

  § 6

  1. Z dniem zakończenia działalności przez Szpital dotychczasowi pracownicy Szpitala staną się pracownikami niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w § 2, w trybie określonym w art. 231 Kodeksu pracy.
  2. Uchwała niniejsza stanowi podstawę do wykreślenia Szpitala z właściwych rejestrów po zakończeniu postępowania likwidacyjnego Szpitala.

  § 7

  Wykonanie uchwały powierza się wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi gminy …………………………………. .

  § 8

  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu gminy ………………., Szpitala, na stronie internetowej gminy …………………….. oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa ……………………….. .

  § 9

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa …………………………….. .

  Przewodnicząca
  Rady gminy ……………………

  ………………. ………………………


  1Zob. wyrok NSA w Warszawie z 11.4.2006 r., sygn. akt O OSK 756/05.

  Artykuł dostarczony przez Partnera serwisu publiczni.pl portalRB.pl :: Serwis dla księgowych sektora finansów publicznych