Rada miejska podjęła uchwałę o likwidacji szkoły podstawowej z dniem 31 sierpnia 2013 r.

Zdaniem rodziców dzieci uczęszczających do likwidowanej szkoły uchwała wydana została z naruszeniem art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty poprzez brak zawiadomienia na 6 miesięcy przed planowanym terminem likwidacji wszystkich rodziców lub opiekunów prawnych uczniów likwidowanej szkoły. Wyjaśnili, że uchwała narusza ich interes prawny. Likwidacja ta zmieni bowiem zakres ich praw i obowiązków związanych z realizowanym przez dzieci obowiązkiem szkolnym w relacji do stanu dotychczasowego. W związku z tym rodzice domagali się stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały.

W odpowiedzi burmistrz wyjaśnił, iż rada miejska podjęła uchwałę w sprawie przekazania prowadzenia szkoły stowarzyszeniu, i jednocześnie uchyliła zaskarżoną uchwałę o likwidacji szkoły. Zatem zdaniem organu doszło do skutecznego wyeliminowania z obrotu prawnego uchwały.

WSA zgodził się ze stanowiskiem burmistrza, iż uchwała nie wywołała i nie wywoła jakichkolwiek skutków prawnych. Stosownie do art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Zgodnie z art. 63 ustawy o systemie oświaty rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku. Zatem uchwała o likwidacji szkoły, bez względu na datę jej podjęcia, wywołuje skutki prawne dopiero z dniem 31 sierpnia danego roku, na który przewidziano jej likwidację. Jeżeli więc przed tym terminem uchwała taka zostanie skutecznie wyeliminowana z obrotu prawnego to nie wywoła żadnych skutków prawnych. Takie wyeliminowanie może nastąpić m.in. aktem podmiotu, który podjął decyzję o likwidacji, przez uchylenie uchwały, jak to miało miejsce w sprawie. Organ prowadzący szkołę zawarł bowiem umowę ze stowarzyszeniem, któremu przekazał prowadzenie szkoły, a w takim przypadku, zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy o systemie oświaty, nie stosuje się przepisów art. 59 ust. 1 – 5 ustawy o systemie oświaty.
 

Zatem zdaniem WSA nie jest on uprawniony do skontrolowania aktu, który nie obowiązuje (utracił moc prawną), ale także który nie wywołał, nie wywołuje i nie wywoła w przyszłości jakichkolwiek skutków prawnych.

Anna Dudrewicz

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/uchylenie-uchwaly-o-likwidacji-szkoly-eliminuje-ja-z-obrotu-prawnego