Projekt ten przewiduje zniesienie pozwoleń na budowę w odniesieniu do budynków o mniejszej powierzchni, jak np. domy jednorodzinne. Rozpoczęcie budowy w takim wypadku będzie mogło nastąpić już po dokonaniu zgłoszenia do wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Projekt ustawy przewiduje także likwidację decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Projekt przewiduje także odrolnienie gruntów położonych w granicach administracyjnych miast. Właściciel takiego terenu nie będzie musiał przechodzić skomplikowanej procedury administracyjnej. Wystarczające będzie jedynie zgłoszenie chęci odrolnienia ziemi.

Sejm zajmował się już tym projektem przed wyborami. Posłom nie wystarczyło czasu na przeprowadzenie konsultacji społecznych.

– Tym razem nie powinno być takich problemów, a Sejm powinien potraktować ten projekt w sposób priorytetowy, tak by nowe prawo weszło w życie na wiosnę, czyli w przyszłym sezonie budowlanym – apelował ustępujący minister budownictwa Mirosław Barszcz.