Urzędnicy, wobec których stosuje się wygaszanie etatów z mocy prawa, tracą należną im jako pracownikom ochronę przed zwolnieniem na cztery lata przed emeryturą. Nie dostają także odpraw na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU z 2003 r., nr 90, poz. 844).

Z pewnością w tego typu sprawach trzeba wyważyć prawo do przeprowadzania reform i związaną z tym nierozłącznie ingerencję w zatrudnienie urzędników. Dochodzi jednak do sytuacji, gdy ten sam ustawodawca, który ustala zasady prawa pracy, uchyla się przed ich stosowaniem w kwestii zwalniania urzędników. Okazuje się, że obowiązują one tylko u prywatnych pracodawców (np. gdy łączą się dwa przedsiębiorstwa).