Gospodarka finansowa w sektorze publicznym jest szczegółowo regulowana przepisami. Na straży starannego, celowego i rzetelnego gospodarowania publicznym groszem przez urzędników, także samorządowych, stoi zaś ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów. Określa ona zasady, zakres oraz tryb postępowania w tych sprawach.

Ustawa wylicza wszystkie czyny, zachowania i zaniechania, które tworzą szeroki katalog naruszeń dyscypliny budżetowej. Wymienia też kategorie urzędników, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.

Przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych określa ustawa w kilku przepisach. Z grubsza rzecz biorąc są to czyny polegające na nieprawidłowym, niezgodnym z przepisami: pobieraniu i wydatkowaniu pieniędzy publicznych, zaciąganiu zobowiązań oraz naruszające zasady inwentaryzacji mienia i sprawozdawczości finansowej – pisze dziennik.