Pewna osoba, która została wybrana na stanowisko skarbnika gminy Domaszewice w woj. opolskim w czasie posiedzenia sesji Rady Gminy 31 sierpnia 2007 r., miała aż 33-letni staż pracy w księgowości, a ponadto ukończone technikum ekonomiczne o kierunku rachunkowość oraz policealną szkołę bankowości i finansów. Z decyzją Rady Gminy nie zgodził się wojewoda opolski, który zaskarżył ustawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Jak wykazał – narusza ona art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Skarbnik gminy jest pracownikiem samorządowym podlegającym rygorom przewidzianym w ustawie o pracownikach samorządowych, a także w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. W świetle tych rozporządzeń skarbnik gminy zalicza się do kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których, zgodnie ze wspomnianym przepisem, wymaga się wyższego wykształcenia.

Ze sprzeciwem marszałka nie zgadza z kolei wójt Gminy Domaszowice, który twierdzi, że zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 – 4 ustawy o finansach publicznych, odnoszącym się do głównych księgowych, skarbnikiem gminy może być również osoba mająca odpowiednie wykształcenie średnie, policealne bądź pomaturalne o kierunku rachunkowość.

Zaskarżona uchwała została unieważniona przez WSA. NSA zaś oddalił skargę kasacyjną, w której gmina argumentowała, że wspomniany przepis ustawy o finansach publicznych stanowi lex specialis w stosunku do art. 3 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych. Oba sądy stwierdziły, że tekst uchwały narusza prawo, natomiast gmina tkwi w błędzie.

Podczas oceny wymogów kwalifikacyjnych wobec pracowników samorządowych, Trybunał Konstytucyjny stwierdził w wyroku z 2005 r., że wysokie wymagania, które dotyczą wykształcenia pracowników są wynikiem skomplikowanych spraw oraz z uczestnictwa Polski we wspólnotach europejskich. Wskutek powyższego orzeczenia w 2005 r. dokonano zmiany art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, wprowadzając m.in. w ust. 4 wymóg wyższego wykształcenia osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednostkach samorządu terytorialnego.