Kapituła Konkursu zdecydowała o nominowaniu do nagrody następujących osób:

W Kategorii I – Pracownik administracji samorządowej lub instytucji podległej jednostce samorządu terytorialnego

1. Pani Dorota Bójko, inspektor ds. obsługi Rady Gminy, samorządu mieszkańców oraz spraw Unii Europejskiej i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Gródek,

2. Pan Rafał Kućmański, naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Elblągu,

3. Pani Bożena Maria Markiewicz, dyrektor Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych,

4. Pan Szymon Mazurkiewicz, dyrektor Kieleckiego Inkubatora Technologicznego,

5. Pani Mirosława Tomasik, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Płużnicy.

W Kategorii II – Pracownik, współpracownik lub wolontariusz organizacji pozarządowej

1. Pan Dariusz Dąbek, prezes zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, kierownik Referatu Rozwoju Zasobów Ludzkich i Turystyki Urzędu Gminy Bieliny,

2. Pan Arkadiusz Czocher, prezes Stowarzyszenia Wspierania Ruchu Aktywności Lokalnej „FORUM WAŁBRZYSKIE”,

3. Pan Wacław Idziak, Partnerstwo „Razem”,

4. Pani Agnieszka Sztandar-Sztanderska, prezes Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Pieńki”.

W Kategorii III – Pozostałe osoby z grup innych niż wskazane w kategorii pierwszej lub drugiej, które działają na rzecz lokalnej społeczności i wykorzystują w tym celu szerokie możliwości, jakie stwarzają fundusze europejskie

1. Pani Halina Cieśla, prowadzi własne gospodarstwo rolne, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”, członek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Łączy Nas Kanał Elbląski”,

2. Pani Bożena Zarecka, radna Rady Miejskiej w Łobzie, prezes zarządu Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa, koordynator projektów.

Kapituła oceniała w szczególności skalę zmian, jakie w wyniku realizacji działań kandydata nastąpiły bądź następują w lokalnym środowisku oraz czy, i w jakim stopniu działania kandydata przyczyniły się/przyczyniają się do aktywizacji obywatelskiej lokalnej społeczności. W kolejnym etapie Kapituła wybierze spośród nominowanych laureatów konkursu i przyzna ewentualne wyróżnienia.