Nowo określonym obowiązkiem jest stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Urzędnik ma sumiennie i starannie wykonywać polecenia przełożonego. Jeśli jest przekonany, że polecenie jest niezgodne z prawem albo błędne („zawiera znamiona pomyłki” – to nowość), ma obowiązek sporządzić dla szefa notatkę służbową. Jeśli mimo to dostanie polecenie na piśmie, musi je wykonać, zawiadamiając jednocześnie kierownika jednostki.

Odmowa wykonania polecenia może być uzasadniona wyłącznie przeświadczeniem, że prowadziłoby to do popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub groziłoby niepowetowanymi stratami, o czym trzeba od razu zawiadomić burmistrza czy starostę.

Urzędnicy samorządowi będą, tak jak dotychczas, systematycznie oceniani przez przełożonych. Różnica polega na tym, iż o sposobie oceniania nie będzie już decydowało szczegółowe rozporządzenie Rady Ministrów jednakowe dla wszystkich samorządów. Zasady, kryteria, częstotliwość oraz skalę ocen będzie ustanawiał w zarządzeniu każdy wójt, burmistrz, starosta czy marszałek.