Gmina jest samorządową osobą prawną, która nie ma własnych struktur organizacyjnych, natomiast nałożone na nią zadania wykonuje za pośrednictwem urzędu gminy. Samorządowe osoby prawne (gminy, powiaty, województwa) są jednostkami podziału terytorialnego, posiadają osobowość prawną, a zatem i zdolność do działania we własnym imieniu i na własny rachunek.

Gminy, nie mając własnych struktur organizacyjnych, wszelkie leżące w ich kompetencji zadania realizują za pośrednictwem urzędu gminy. Urzędy, wykonując zadania spoczywające na samorządowych osobach prawnych, a skutkujące obowiązkiem podatkowym w VAT, występują wyłącznie jako jednostki organizacyjne, które działają z ramienia tychże osób prawnych.

Jednak urząd gminy nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, dotyczącej VAT dla samorządowych osób prawnych oraz dla ich urzędów, obsługujących od strony techniczno-organizacyjnej te osoby prawne.