Urzędy coraz częściej biorą udział i zdobywają laury w ogólnopolskich konkursach ukierunkowanych na zasoby ludzkie. Do sukcesu przyczyniają się zarówno ci kreatywni, zaangażowani w pracę, gotowi do podejmowania nowych wyzwań urzędnicy, jak i same instytucje stwarzające coraz lepsze warunki do pracy. Sukces jednych i drugich to wiele korzyści. Lepiej osiągane cele organizacji, zaspokojenie potrzeb i rozwój pracowników, ale także zwiększenie zaufania do urzędu jako instytucji przyjaznej klientowi.

Euroliderka z Gródka

Odpowiednie warunki do rozwoju indywidualnego oraz możliwość pracy na rzecz lokalnej społeczności przekuły się w sukces Urzędu Gminy Gródek oraz urzędniczki wyróżnionej indywidualnie. Dorota Bójko w maju br. została laureatką w kategorii „Pracownik administracji samorządowej lub instytucji podległej jednostce samorządu terytorialnego” w konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2009. Jego celem jest nagrodzenie i wyróżnienie najbardziej kreatywnych i aktywnych osób, które angażują się w wykorzystanie funduszy europejskich przez realizację przedsięwzięć służących rozwojowi lokalnemu i lokalnej społeczności. – To potwierdzenie skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi w naszym urzędzie – podkreśla Lidia Waraksa, sekretarz gminy Gródek. – Z jednej strony sukces był możliwy dzięki kreatywności i zaangażowaniu laureatki, a z drugiej dzięki warunkom dla rozwoju indywidualnego pracowników oraz pracy zespołowej.
Władze gminy postawiły na organizację pracy w urzędzie polegającą na rozdzielaniu i rozliczaniu pracowników z konkretnych zadań. Ich skuteczna realizacja, zwłaszcza w zakresie inwestycji, wpływa pozytywnie na postrzeganie pracy urzędników przez społeczeństwo oraz identyfikację pracowników z celami i wartościami urzędu. – Wypracowany przez kierownictwo demokratyczny styl zarządzania sprzyja tworzeniu atmosfery wzajemnego zaufania. Zachęca pracowników do współdecydowania o celach i zakresie własnej aktywności – mówi Lidia Waraksa. Taka forma pracy wiąże się z koniecznością aktywnego rozwoju pracowników. W tym przypadku szczegółowo analizowane są potrzeby w tym zakresie, tak by udział w szkoleniach czy samodokształcanie przyniosły jak najlepsze efekty dla instytucji i urzędników.

Małopolska – inwestorem w kapitał ludzki

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego to kolejny przykład instytucji, w której funkcjonują nowoczesne, systemowe rozwiązania w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. system zatrudniania, rozwoju, motywowania i oceniania. Fakt ten potwierdza najwyższa nagroda – Godło w programie certyfikacyjnym „Inwestor w Kapitał Ludzki” – przyznana urzędowi w kwietniu 2009 r. podczas IX edycji Kongresu Kadry organizowanego przez Nowoczesną Firmę i Fundację Obserwatorium Zarządzania. – Otrzymana nagroda potwierdza, że dobrze inwestujemy w ludzi, najbardziej wartościowy kapitał urzędu. W sposób przemyślany realizujemy budżet szkoleniowy, uwzględniając potrzeby podnoszenia kwalifikacji zatrudnionych pracowników, korzystamy również ze środków UE – informuje Anna Wyroba, dyrektor Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
W jej opinii, godło „Inwestor w Kapitał Ludzki” wzmocniło pozycję urzędu na rynku pracy. – W ten sposób poprawiamy wizerunek administracji publicznej w Polsce, a pracownicy urzędu doskonale rozumieją, jak ważny jest profesjonalizm i wysoka jakość wykonywanych zadań na stanowisku pracy – stwierdza Anna Wyroba. Fakt otrzymania nagrody w przyszłości może zostać wykorzystany do promocji województwa. – Dostrzegamy, jak ważne jest informowanie o organizacji urzędu, podkreślenie pozytywnego wizerunku instytucji wśród naszych klientów (samorządów terytorialnych, gospodarczych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni, instytucji kultury, organizacji pozarządowych) – podkreśla Anna Wyroba. Obecnie informacje o wszystkich nagrodach umieszczane są na stronie internetowej www.malopolskie.pl.
Efektem zdobycia Godła w konkursie „Inwestor w Kapitał Ludzki” jest decyzja o przełożeniu wniosków na konkretne działania. – Ważne jest dalsze wzmacnianie roli kierowników zespołów w urzędzie. Obecnie realizujemy projekt szkoleniowy podnoszący kompetencje kierowników zespołów, w kolejnych latach będziemy chcieli dalej wzmacniać ich funkcję jako osób, które mają bezpośredni wpływ na budowanie wizerunku urzędu oraz podnoszenie jakości realizowanych zadań – podkreśla Anna Wyroba. – Wszystkie te działania zmierzają do budowania kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i kompetencjach.
Fakt, że instytucja jest nagradzana, zwłaszcza w dziedzinie inwestowania w kapitał ludzki jest wykorzystywany podczas rekrutacji, by pozyskać najlepszych pracowników.

Nowy Targ prekursorem aplikacji urzędniczych

Edukacja pracownika administracji to nie tylko wartość, ale i szansa. Wiedzą o tym władze Nowego Targu. Tutaj, wyprzedzając zapis nowej ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie organizowania służby przygotowawczej, już w grudniu 2007 r., burmistrz miasta w ramach doskonalenia wewnętrznych systemów organizacji i funkcjonowania urzędu oraz wdrażania systemu zarządzania jakością wprowadził obowiązek realizacji aplikacji urzędniczych przez nowo zatrudnionych w urzędzie miasta pracowników. Pomysł ten wynikał z faktu, że urzędzie pojawiło się wielu nowych i młodych urzędników, którzy wymagali szkoleń, zwłaszcza z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego. – Uznaliśmy, że projekt „Dokształcając inwestujemy w ludzi – aplikacje urzędnicze w Urzędzie Miasta Nowy Targ” doskonale wpisuje się w ogłoszony po raz kolejny konkurs „Wzorcowy Urząd w Małopolsce”, którego celem jest promowanie przyjaznej administracji zorientowanej na doskonalenie wewnętrznych procedur zapewniających przejrzystość działania i doskonalszą obsługę stron – mówi Stanisława Szołtysek, sekretarz miasta Nowy Targ.
Jej zdaniem wykonywanie pracy z poczuciem posiadania odpowiednich kompetencji daje większą szansę na osiąganie satysfakcji. – Wysokie i adekwatne do wymagań kwalifikacje poszczególnych pracowników powinny zapewnić ich fachowość, profesjonalizm, a dzięki temu możliwość osiągania przez nich dobrych wyników w pracy. Dla urzędu jest to szansa na dobry wizerunek, na jego lepsze działanie, lepiej obsłużonych klientów.
Korzyści z wyróżnienia za projekt to przede wszystkim satysfakcja. Zarówno tych, którzy nauczali i tych którzy dokształcali się. To też prestiż – wyróżnienie odebrane przez burmistrza miasta podczas Gali Małopolskiego Święta Samorządowego w obecności samorządowców i zaproszonych gości, to wreszcie nagroda – notebook i dyplom laureata. – Dyplomy wyróżnień zamieszczamy w widocznych miejscach w Biurze Obsługi Mieszkańców. Mamy świadomość, że są to czynniki kreujące pozytywny wizerunek urzędu, ale też informacja, że myślimy o naszych klientach i staramy się spełniać ich wymagania – podkreśla Stanisława Szołtysek.
Wymierne korzyści z realizacji projektu to 10 nowych kompetentnych pracowników z ukończonymi aplikacjami i zdanym pozytywnie egzaminem oraz oszczędności w wysokości ponad 8 tys. zł – szkolenia prowadzone były w większości przez pracowników urzędu.
Zdaniem Stanisławy Szołtysek, dzięki projektom ukierunkowanym na rozwój kapitału ludzkiego, nie tylko zwiększa się poziom wiedzy nowo zatrudnionych pracowników, ale znacznie wzmacnia się ich identyfikacja z urzędem i służbą publiczną. Wizerunkowo zyskuje na tym także urząd.

Artykuł pochodzi z nr. 6 czasopisama Kadry w Urzędzie>>>