Trudności w realizowaniu obecnych rozwiązań potwierdziła sytuacja, jaka powstała po dniu 7 sierpnia 2005 roku tj. po dniu wejścia w życie przepisów nowelizujących ustawę z dnia 22 marca 1990 r. „O pracownikach samorządowych”. Nowe przepisy prawa wprowadziły obowiązkowe konkursy na wolne stanowiska urzędnicze – w tym na stanowiska kierownicze. Pomimo faktu, iż kierownik usc jest pracownikiem samorządowym – a zatem nowy wymóg ma również zastosowanie w procesie rekrutacji na przedmiotowe stanowisko – w okresie po dniu 7 sierpnia 2005 r. tj. wprowadzeniu w życie wskazanej nowelizacji, z powołanych kierowników usc i ich zastępców, część osób zatrudniono bez zachowania postępowania konkursowego.

Błędne powołanie kierownika usc poddaje w wątpliwość moc prawną dokonanych przez niego czynności, które korzystają z domniemania legalności i ważności, jednakże na wniosek zainteresowanych osób mogą zostać wszczęte postępowania sądowe lub administracyjne zmierzające do ich unieważnienia. Tym samym, jednoznaczne potwierdzenie ważności przedmiotowych czynności, z uwagi na ich daleko idące skutki w sferze prawa: rodzinnego, cywilnego, finansowego, administracyjnego – jest oczekiwane społecznie.

Nowe rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy regulują czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonane przez kierownika usc oraz jego zastępcę, którzy zostali po dniu 7 sierpnia 2005 r. powołani uchwałą rady gminy, bez przeprowadzenia otwartego naboru. Zapewniają też dalsze zatrudnienie błędnie powołanym kierownikom urzędów stanu cywilnego.

W celu zapewnienia profesjonalizmu w wykonywaniu czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego przewidziano obligatoryjne zatrudnienie zastępcy kierownika usc oraz kierownika usc (obok wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w miejscowościach powyżej 50.000 mieszkańców; odstąpiono od wymogu podjęcia przez radę gminy uchwały o powołaniu kierownika usc (innego niż wójt, burmistrz, prezydent miasta) i jego zastępcy oraz określono zasady naboru na przedmiotowe stanowiska w ustawie „O pracownikach samorządowych”, jak też określono kwalifikacje, jakie powinien posiadać kierownik usc oraz jego zastępca.

Projekt nowelizacji ustawy o aktach stanu cywilnego przygotowany został przez MSWiA.